علی مختاری

دانشیار دانشکده علوم پایه
گروه آموزشی شیمی