الهام باهر

رشته تحصیلی

شیمی - گرایش شیمی تجزیه

دانشکده

دانشکده علوم پایه

گروه آموزشی

شیمی

مرتبه علمی

استادیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه مازندران - کشور ایران

زمینه ها و علایق پژوهشی

1. مدلسازي، پيش بيني و تبيين خواص تجزيه اي و بيولوژيكي با استفاده از روشهاي كمومتريكس نظیر MLR,SVM,ANN 2.انتخاب مؤثر توصيف كننده ها با روشهاي خطي و غير خطي نظير MLR, GA-PLS

الهام باهر

فهرست مقالات

  • Elham Baher, n d, QSAR studying of oxidation behavior of Benzoxazines as an important pharmaceutical property, (Iranian Journal of Pharmaceutical Research - 16), 2017, 146-157, Iran.
  • Elham Baher, Pouneh Ebrahimi, n d, Inslico-Prediction of Drug Solubility in Aquous Media by Theoritical Descriptors and QSAR Method, (International Journal of Chemistry and Pharmaceutical Sciences - 4), 2016, 307-314, India.
  • Elham Baher, naser darzi, Qualitative and quantitative measurement of iron in wheat flour of some flour companies of Golestan province by Spectroscopic method, (International Journal of Chemistry and Pharmaceutical Sciences - 4), 2016, 585-588, India.
  • Elham Baher, Naser Darzi, Ali Morsali, Safar Ali Beyramabadi, Quantum Chemical Studies of Some Sulphanilamide Schiff Bases Inhibitor Activity Using QSAR Methods, (Journal of the Korean Chemical Society - 59), 2015, 483-487, South Korea.
  • Jila Asghari, , Elham Baher, Mohsen Mazaheritehrani, Identification of sesquiterpene coumarins of oleo-gum resin of Ferula assa-foetida L. from the Yasuj region, (NATURAL PRODUCT RESEARCH - 30), 2015, 350-353, ENGLAND.
  • Elham Baher, , , , Chemical Evaluation of Rosa canina Fruit to Determine Ascorbic Acid Content, (ORIENTAL JOURNAL OF CHEMISTRY - 27), 2011, 1049-1052, .