الهام باهر

رشته تحصیلی

شیمی - گرایش شیمی تجزیه

دانشکده

دانشکده علوم پایه

گروه آموزشی

شیمی

مرتبه علمی

استادیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه مازندران - کشور ایران

زمینه ها و علایق پژوهشی

1. مدلسازي، پيش بيني و تبيين خواص تجزيه اي و بيولوژيكي با استفاده از روشهاي كمومتريكس نظیر MLR,SVM,ANN 2.انتخاب مؤثر توصيف كننده ها با روشهاي خطي و غير خطي نظير MLR, GA-PLS

الهام باهر

فهرست مقالات