محسن مظاهری تهرانی

رشته تحصیلی

شیمی - گرایش شیمی آلی

دانشکده

دانشکده علوم پایه

گروه آموزشی

شیمی

مرتبه علمی

مربی

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه صنعتی اصفهان - کشور ایران

محسن مظاهری تهرانی

فهرست مقالات