پونه ابراهیمی

دانشیار دانشکده علوم
گروه آموزشی شیمی

دکتری (۱۳۸۴)

شیمی تجزیه (فیتوشیمی) - جداسازی ترکیبات طبیعی

دانشگاه مازندران - ایران

  • پونه ابراهیمی، مهرداد صدقی، شیمی ترکیبات تانن ، ، (نامشخص) ، ،
  • معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم ، (1396 - 1398) ، دانشکده علوم-- دانشگاه گلستان
  • مدیر گروه شیمی ، (1397 - 1398) ، گروه شیمی- دانشکده علوم- دنشگاه گلستان
  • مدیر پژوهش و فناوری دانشگاه ، (1398 - تاکنون) ، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه گلستان
موضوعشرحفایلتاریخ
رزومه مقالات تحقیقاتی لاتین دکتر پونه ابراهیمیزمینه تحقیقاتی: فیتوشیمی (جداسازی و شناسایی متابولیت های ثانویه گیاهی) - استخراج ترکیبات طبیعی فایل 1402/2/10 6:03 PM
رزومه مقالات تحقیقاتی فارسی دکتر پونه ابراهیمی  فایل 1402/2/10 6:03 PM

تعداد بازدید: 1138