پونه ابراهیمی

دانشیار دانشکده علوم پایه
گروه آموزشی شیمی

دکتری (۱۳۸۴)

شیمی تجزیه - جداسازی

دانشگاه مازندران - ایران

ارتباط

رزومه

  • P.Ebrahimi, F. Pourmorad, S. Honary, H. Jafariyan, Multi-Criteria Decision Making to the Optimization of Reversed-Phase Liquid Chromatographic Separation of Six Anticonvulsant Agents in Serum: A Study with Potential for Use in Patient Drug Level Monitoring , Analytical Letters , (1920) , , 240-250
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.