مرتضی غلامی

رشته تحصیلی

شیمی - گرایش فیتوشیمی

دانشکده

دانشکده علوم پایه

گروه آموزشی

شیمی

مرتبه علمی

استادیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه شهیدبهشتی - کشور ایران

مرتضی غلامی

فهرست مقالات