مرتضی غلامی

رشته تحصیلی

شیمی - گرایش فیتوشیمی

دانشکده

دانشکده علوم پایه

گروه آموزشی

شیمی

مرتبه علمی

استادیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه شهیدبهشتی - کشور ایران

مرتضی غلامی

فهرست مقالات

  • Afsaneh Mirzakhani, Morteza Gholami, Arash Amini, Mehdi Borghee, Comparison of performance of iron adsorption from drinking water using natural glauconite adsorbent (Case study: glauconite sandstones of Sarakhs and Maraveh Tapeh), ( - 16), 2019, 249-270, .