محمد کلته

دانشیار دانشکده فنی و مهندسی گرگان
گروه آموزشی مهندسی مکانیک

دکتری (۱۳۸۹)

مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - ایران

کارشناسی ارشد ناپیوسته (۱۳۸۴)

مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - ایران

کارشناسی پیوسته (۱۳۸۲)

مهندسی مکانیک - حرارت و سیالات

دانشگاه صنعتی شریف - ایران


تعداد بازدید: 1147