حامد حسینی

استادیار دانشکده فنی و مهندسی گرگان
گروه آموزشی مهندسی مکانیک
ارتباط

  32303987 - 017
  h.hoseini@gu.ac.ir
  h-hosseini
 
رزومه

   CV

تعداد بازدید: 962