معصومه رحیمی

دانشیار دانشکده فنی و مهندسی گرگان
گروه آموزشی مهندسی مکانیک
ارتباط

 
رزومه

   CV

تعداد بازدید: 1055