معصومه رحیمی

   CV
 

رشته تحصیلی

مکانیک - گرایش تبدیل انرژی

دانشکده

دانشکده فنی و مهندسی گرگان

گروه آموزشی

مکانیک

مرتبه علمی

استادیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل - کشور ایران

زمینه ها و علایق پژوهشی

انتقال حرارت - مواد تغییر فاز دهنده-انرژی های تجدیدپذیر - CFD

معصومه رحیمی

فهرست مقالات