سعید ابوالقاسمی

استادیار دانشکده فنی و مهندسی گرگان
گروه آموزشی مهندسی مکانیک

دکتری (۱۳۹۶)

مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی

دانشگاه صنعتی شاهرود - ایران

کارشناسی ارشد ناپیوسته (۱۳۹۰)

مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی

دانشگاه فردوسی مشهد - ایران

کارشناسی پیوسته (۱۳۸۸)

مهندسی مکانیک - طراحی جامدات

دانشگاه صنعتی شاهرود - ایران

ارتباط

رزومه

   CV

تعداد بازدید: 704