سیدمحمدجواد حسینی کهساری

   CV
 

رشته تحصیلی

مکانیک - گرایش تبدیل انرژی

دانشکده

دانشکده فنی و مهندسی گرگان

گروه آموزشی

مکانیک

مرتبه علمی

دانشیار - پایه ۱۲

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل - کشور ایران

زمینه ها و علایق پژوهشی

نانو سیال - مواد تغییر فاز دهنده - انرژی های نو - مبدل حرارتی

سیدمحمدجواد حسینی کهساری

فهرست مقالات