سیدمحمدجواد حسینی کهساری

دانشیار دانشکده فنی و مهندسی گرگان
گروه آموزشی مهندسی مکانیک

دکتری (۱۳۹۱)

مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی

صنعتی نوشیروانی بابل

کارشناسی ارشد ناپیوسته (۱۳۸۶)

مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی

صنعتی نوشیروانی بابل

کارشناسی پیوسته (۱۳۸۵)

مهندسی مکانیک

صنعتی نوشیروانی بابل


تعداد بازدید: 800