محمد رحیم زاده

استادیار دانشکده فنی و مهندسی گرگان
گروه آموزشی مهندسی مکانیک

دکتری (۱۳۹۲)

مهندسی مکانیک - طراحی جامدات

دانشگاه علم و صنعت ایران - ایران

ارتباط

رزومه

   CV

تعداد بازدید: 1141