سیدعلی اصغر حسین زاده اطاقسرا

  32441003 - 017
  ahosseinzade@gmail.com
   CV
 

رشته تحصیلی

عمران - گرایش سازه

دانشکده

دانشکده فنی و مهندسی گرگان

گروه آموزشی

عمران

مرتبه علمی

استادیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه صنعتی امیر کبیر - کشور ایران

زمینه ها و علایق پژوهشی

سازه های جدارنازک-مهندسی پل-سیستم های مقاوم لرزه ای-اندرکنش خاک و سازه-مدلسازی عددی

سیدعلی اصغر حسین زاده اطاقسرا

فهرست مقالات