سیدعلی اصغر حسین زاده اطاقسرا

  32441003 - 017
  ahosseinzade@gmail.com
   CV
 

رشته تحصیلی

عمران - گرایش سازه

دانشکده

دانشکده فنی و مهندسی گرگان

گروه آموزشی

عمران

مرتبه علمی

استادیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه صنعتی امیر کبیر - کشور ایران

زمینه ها و علایق پژوهشی

سازه های جدارنازک-مهندسی پل-سیستم های مقاوم لرزه ای-اندرکنش خاک و سازه-مدلسازی عددی

سیدعلی اصغر حسین زاده اطاقسرا

فهرست مقالات

  • m b, Seyed Ali Asghar Hosseinzadeh, m f, Use of glass fiber polymers (GFRPs) for strengthening of semi-supported steel shear wall, ( - 3-34), 2018, 27-36, Iran.
  • Seyed Ali Asghar Hosseinzadeh, محمدعلي برخورداري, علي كاظمي, Cyclic behavior of steel plate shear wall connected to frame beams only, ( - 2-34), 2018, 63-73, Iran.
  • kamraninejad ayoub, Seyed Ali Asghar Hosseinzadeh, , ( - 17), 2017, 93-104, Iran.
  • mohammad ali barkhordari, Seyed Ali Asghar Hosseinzadeh, MAHDI SEDDIGHI, Evaluation of the behavior of steel plate shear wall with stiffened opening, ( - 2-32), 2016, 79-89, Iran.
  • Seyed Ali Asghar Hosseinzadeh, Mohsen Tehranizadeh, The wall frame interaction effect in steel plate shear wall systems, (JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH - 98), 2014, 88-99, ENGLAND.
  • Mohammad ali Barkhordari, Seyed Ali Asghar Hosseinzadeh, Mehdi Seddighi, BEHAVIOR OF STEEL PLATE SHEAR WALLS WITH STIFFENED FULL-HEIGHT RECTANGULAR OPENINGS, (Asian Journal of Civil Engineering (Building and Housing - 15), 2014, 741-759, Iran.
  • Seyed Ali Asghar Hosseinzadeh, Mohsen Tehranizadeh, Introduction of stiffened large rectangular openings in steel plate shear walls, (JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH - 77), 2012, 180-192, ENGLAND.
  • M.M. Alinia, Seyed Ali Asghar Hosseinzadeh, H.R. Habashi, Buckling and post-buckling strength of shear panels degraded by near border cracks, (JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH - 64), 2008, 1483-1494, ENGLAND.
  • M.M. Alinia, Seyed Ali Asghar Hosseinzadeh, H.R. Habashi, Influence of central cracks on buckling and post-buckling behaviour of shear panels, (THIN-WALLED STRUCTURES - 45), 2007, 422-431, ENGLAND.
  • M.M. Alinia, Seyed Ali Asghar Hosseinzadeh, H.R. Habashi, Numerical modelling for buckling analysis of cracked shear panels, (THIN-WALLED STRUCTURES - 45), 2007, 1058-1067, ENGLAND.