سیدرسول داودی

   CV
 

رشته تحصیلی

عمران

دانشکده

دانشکده فنی و مهندسی گرگان

گروه آموزشی

عمران

مرتبه علمی

استادیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه UPM - کشور مالزی

زمینه ها و علایق پژوهشی

حمل و نقل - راه و ترابری - ایمنی

سیدرسول داودی

فهرست مقالات