علیرضا طبرسا

   CV
 

رشته تحصیلی

عمران - گرایش ژئوتکنیک

دانشکده

دانشکده فنی و مهندسی گرگان

گروه آموزشی

عمران

مرتبه علمی

استادیار - پایه ۱۶

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه علم وصنعت - کشور ایران

زمینه ها و علایق پژوهشی

روشهای بهسازی و اصلاح خاک-مهندسی ژئوتکنیک لرزه ای-مطالعات آزمایشگاهی و صحرایی خاک-رفتار استاتیکی و دینامیکی خاک مسلح

علیرضا طبرسا

روشهای بهسازی و اصلاح خاک

مهندسی ژئوتکنیک لرزه ای

مطالعات آزمایشگاهی و صحرایی خاک

رفتار استاتیکی و دینامیکی خاک مسلح

کاربرد هوش مصنوعی در مهندسی ژئوتکنیک

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.