علیرضا طبرسا

   CV
 

رشته تحصیلی

عمران - گرایش ژئوتکنیک

دانشکده

دانشکده فنی و مهندسی گرگان

گروه آموزشی

عمران

مرتبه علمی

استادیار - پایه ۱۶

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه علم وصنعت - کشور ایران

زمینه ها و علایق پژوهشی

روشهای بهسازی و اصلاح خاک-مهندسی ژئوتکنیک لرزه ای-مطالعات آزمایشگاهی و صحرایی خاک-رفتار استاتیکی و دینامیکی خاک مسلح

علیرضا طبرسا

فهرست مقالات

  • Alireza Tabarsa, Mohsen Lashkarbolok, A numerical investigation on the effect of the temperature in the seepage calculation, (Scientia Iranica - 25), 2018, 1907-1915, Iran.
  • Hasan Dehghan, Alireza Tabarsa, Nima Latifi, Younes Bagheri, Use of xanthan and guar gums in soil strengthening, (Clean Technologies and Environmental Policy - 21), 2019, 155-165, USA.
  • Mohsen Lashkarbolok, Alireza Tabarsa, , ( - 2-33), 2017, 79-86, Iran.
  • Alireza Tabarsa, Nima Latifi, Christopher L. Meehan, Kalehiwot Nega Manahiloh, Laboratory investigation and field evaluation of loess improvement using nanoclay A sustainable material for construction, (CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS - 158), 2018, 454-463, ENGLAND.
  • Alireza Tabarsa, , ( - ), 2017, 225-246, .
  • Nikoo Haghighatnejad, Seyyed Yasin Mousavi, S. Jalal Khaleghi, Alireza Tabarsa, Saman Yousefi, Properties of recycled PVC aggregate concrete under different curing conditions, (CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS - 126), 2016, 943-950, ENGLAND.
  • Alireza Tabarsa, Numerical Simulation of the Consolidation in the Presence of Sand Lenses with Time-Dependent Drainage Boundaries, (Soil Mechanics and Foundation Engineering - 53), 2017, 385-390, Russia.

روشهای بهسازی و اصلاح خاک

مهندسی ژئوتکنیک لرزه ای

مطالعات آزمایشگاهی و صحرایی خاک

رفتار استاتیکی و دینامیکی خاک مسلح

کاربرد هوش مصنوعی در مهندسی ژئوتکنیک

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.