علیرضا طبرسا

دانشیار دانشکده فنی و مهندسی گرگان
گروه آموزشی مهندسی عمران

دکتری (۱۳۸۶)

مهندسی عمران - ژئوتکنیک

علم و صنعت ایران - ایران

ارتباط

 
رزومه

   CV

تعداد بازدید: 933