سیدیاسین موسوی

   CV
 

رشته تحصیلی

عمران - گرایش سازه

دانشکده

دانشکده فنی و مهندسی گرگان

گروه آموزشی

عمران

مرتبه علمی

استادیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه گیلان - کشور ایران

زمینه ها و علایق پژوهشی

بتن با مقاومت بالا (HSC) - دوام بتن - بازیافت مواد ضایعاتی در تولید بتن

سیدیاسین موسوی

فهرست مقالات

  • Ali Kavosi, Seyyed Yasin Mousavi, Performance of concrete containing waste glass at a low water/binder ratio, ( - 10), 2017, 125-134, .
  • Nikoo Haghighatnejad, Seyyed Yasin Mousavi, S. Jalal Khaleghi, Alireza Tabarsa, Saman Yousefi, Properties of recycled PVC aggregate concrete under different curing conditions, (CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS - 126), 2016, 943-950, ENGLAND.
  • Rahmat Madandoust, Ehsan Mohseni, Seyyed Yasin Mousavi, Maryam Namnevis, An experimental investigation on the durability of self-compacting mortar containing nano-SiO2 nano-Fe2O3 and nano-CuO, (CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS - 86), 2015, 44-50, ENGLAND.
  • Malek Mohammad Ranjbar, Seyyed Yasin Mousavi, Strength and durability assessment of self-compacted lightweight concrete containing expanded polystyrene, (MATERIALS AND STRUCTURES - 48), 2015, 1001-1011, Netherlands.
  • Malek Mohammad Ranjbar, Rahmat Madandoust, Seyyed Yasin Mousavi, Saman Yosefi, Effects of natural zeolite on the fresh and hardened properties of self-compacted concrete, (CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS - 47), 2013, 806-813, ENGLAND.
  • , , Seyyed Yasin Mousavi, , ( - ), 2013, 53-71, .
  • Rahmat Madandoust, Seyyed Yasin Mousavi, Fresh and hardened properties of self-compacting concrete containing metakaolin, (CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS - 35), 2012, 752-760, ENGLAND.
  • Rahmat Madandoust, Malek Muhammad Ranjbar, Seyyed Yasin Mousavi, An investigation on the fresh properties of self-compacted lightweight concrete containing expanded polystyrene, (CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS - 25), 2011, 3721-3731, ENGLAND.
  • Haghighatnejad N, Mousavi SY, Khaleghi SJ, Tabarsa A, Yousefi S، Properties of recycled PVC aggregate concrete under different curing conditions ، Construction and Building Materials 2016:126;943-950 ، (3/21/1920) ، ،
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.