هادی حاج زاده

استادیار دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی علوم اجتماعی و سیاسی
ارتباط

رزومه

 • حاج زاده، هادی، از امنیت قضائی تا عدالت ماهوی (نگاهی دوباره به نسبت عدالت و امنیت در حوزه فقه و امنیت ملی) ، آفاق امنیت ، (1395) ، اول ، 63-82
 • حاج زاده، هادی، فتوای معیار در قانونگذاری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران (نگاهی دوباره به مفهوم اعلمیت در منظومه فقه حکومتی شیعه) ، فقه و اصول ، (1394) ، اول ، 59-88
 • رحمت الهی، حسین - لکزائی، نجف - ارسطا، محمد جواد - حاج زاده - هادی، امنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه امامیه ، حقوق اسلامی ، (1394) ، اول ، 113-152
 • لکزائی، نجف - حاج زاده، هادی، بررسی امنیت اقتصادی افراد از خلال قواعد فقه امامیه با نگاهی به مرجع امنیت ، دانشنامه حقوق اقتصادی ، (1393) ، سال 21 ، 1-31
 • حاج زاده، هادی، الزامات حقوقی بانکداری خصوصی و بررسی آنها در نظام حقوقی ایران ، دانشنامه حقوق اقتصادی ، (1391) ، سال نوزدهم ، 61-79
 • حاج زاده، هادی، اجرای حقوق در زمان غیبت ، گفتمان حقوقی ، (1389) ، اول ، 171-184
 • حاج زاده، هادی، تطبیق نظریه کالاهای عمومی با نظریه حسبه در فقه امامیه ، مجله کانون ، (1389) ، ، 62-82
 • حاج زاده، هادی - کرمی، حامد - یغمائی، حمیدرضا، جایگاه امنیت نظام سیاسی در فقه امامیه با تاکید بر مرجع امنیت ، سومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی ، (1396/فروردین) ، 6 ، 253-276
 • حاج زاده، هادی - بوالحسنی، مصطفی، دموکراسی مستقیم ، ، (1395/1/1) ، ، 272
 • حاج زاده، هادی، نظریه کالاهای عمومی در فقه امامیه و حقوق ایران ، دانشگاه امام صادق علیه السلام ، (نامشخص)
  • پایان نامه کارشناسی ارشد - 1389
 • حاج زاده، هادی، مرجع امنیت در فقه امامیه و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ، دانشگاه تهران - پردیس فارابی ، (نامشخص)
  • پایان نامه مقطع دکتری - 1394
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.