سمیه ظهوری

استادیار دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
گروه آموزشی حقوق و الهیات

دکتری (۱۳۹۶)

حق - حقوق خصوصی

مازندران - ایران

کارشناسی ارشد ناپیوسته (۱۳۹۱)

حقوق - حقوق خصوصی

دانشگاه تهران - ایران

کارشناسی پیوسته (۱۳۸۸)

حقوق

مازندران - ایران

ارتباط

رزومه


تعداد بازدید: 595