حسین مومنی

   CV
 

رشته تحصیلی

مهندسی کامپیوتر - گرایش نرم افزار

دانشکده

دانشکده فنی و مهندسی گرگان

گروه آموزشی

کامپیوتر

مرتبه علمی

استادیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه علم و صنعت - کشور ایران

زمینه ها و علایق پژوهشی

سیستم های توزیعی- سیستم های اتکاپذیر

حسین مومنی

فهرست مقالات

  متن پژوهش ها

  • عنوان اول
  • عنوان دوم
  • عنوان سوم
  • عنوان چهارم

  متن پژوهش ها

  • عنوان اول
  • عنوان دوم
  • عنوان سوم
  • عنوان چهارم

  متن پژوهش ها

  • عنوان اول
  • عنوان دوم
  • عنوان سوم
  • عنوان چهارم

  متن پژوهش ها

  • عنوان اول
  • عنوان دوم
  • عنوان سوم
  • عنوان چهارم

  متن پژوهش ها

  • عنوان اول
  • عنوان دوم
  • عنوان سوم
  • عنوان چهارم

  متن پژوهش ها

  • عنوان اول
  • عنوان دوم
  • عنوان سوم
  • عنوان چهارم

  متن پژوهش ها

  • عنوان اول
  • عنوان دوم
  • عنوان سوم
  • عنوان چهارم
  • ، اولین مقاله دکتر مومنی ، ، (نامشخص) ، ،
  • ، دومین مقاله دکتر مومنی ، ، (نامشخص) ، ،
  • ، سومین مقاله دکتر مومنی ، ، (نامشخص) ، ،
  • ، چهارمین مقاله دکتر حسین مومنی ، ، (1390/5/3) ، ،
  • مومنی، حسین; یعقوبی، مهدی، پنجمین مقاله دکتر مومنی ، ، (3/21/1920) ، ،
  • ، ششمین مقاله ، ، (نامشخص) ، ،
  اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.