مهدی یعقوبی

استادیار دانشکده فنی و مهندسی گرگان
گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر

دکتری (۱۳۹۶)

مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی

صنعتی شاهرود - ایران

کارشناسی ارشد ناپیوسته (۱۳۸۳)

مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

صنعتی امیر کبیر - ایران

کارشناسی پیوسته (۱۳۸۰)

مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

صنعت نفت - ایران

ارتباط

 
رزومه

   CV
  • مهدی یعقوبی، مرتضی زاهدی، ارائه‌ی الگوریتم پویا برای تنظیم هم‌روندی فرآیندهای کسب‌وکار ، مجله پردازش علائم و داده ها ، (1299) ، ،
  • مهدی یعقوبی، مرتضی زاهدی، ایجاد تعادل بار کاری و کاهش چرخه ی زمانی با استفاده از اجرای همزمان وظایف وابسته در سیستم های مدیریت فرآیندهای کسب وکار ، مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ، (1299) ، ،
  • مهدی یعقوبی، مرتضی زاهدی، بهینه‌سازی در همروندی فرآیندهای کسب‌وکار با هدف تعادل بارکاری ، مجله مدل سازی سمنان ، (1299) ، ،
  • ، ASA ، ، (1299/فروردین) ، ،
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.