آرش امینی

  a.amini@gu.ac.ir
 

رشته تحصیلی

زمین شناسی - گرایش رسوب‌شناسی و سنگ‌های رسوبی

دانشکده

دانشکده علوم پایه

گروه آموزشی

زمین شناسی

مرتبه علمی

استادیار - پایه ۲۰

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه فردوسی مشهد - کشور ایران

زمینه ها و علایق پژوهشی

زمین شناسی کواترنر ریزگردها تپه های ماسه ای لس ها و شبه لس ها رسوب شناسی و محیط های رسوبی

آرش امینی

فهرست مقالات