آرش امینی

دانشیار دانشکده علوم
گروه آموزشی زمین شناسی

دکتری (۱۳۹۱)

زمین شناسی - رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی

دانشگاه فردوسی مشهد - ایران

ارتباط

رزومه

   CV

تعداد بازدید: 1102