منصوره قبادی پور

رشته تحصیلی

زمین شناسی - گرایش چینه و فسیل شناسی

دانشکده

دانشکده علوم پایه

گروه آموزشی

زمین شناسی

مرتبه علمی

دانشیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه اصفهان - کشور ایران

منصوره قبادی پور

فهرست مقالات