منصوره قبادی پور

دانشیار دانشکده علوم پایه
گروه آموزشی زمین شناسی
ارتباط

رزومه