حامد رضایی

استادیار دانشکده علوم
گروه آموزشی زمین شناسی

دکتری (۱۳۹۲)

ژئوتکنیک - زمین شناسی مهندسی

فردوسی مشهد - ایران

کارشناسی ارشد ناپیوسته ()

مدیریت کسب و کار (MBA) - فناوری

آزاد اسلامی گرگان - ایران

ارتباط

 
رزومه

   CV
 • قندهاری، امینی، سلگی و حامد رضایی، تحلیل فراکتالی تغییرات بافت لس های استان گلستان ، مهندسی اکوسیستم بیابان ، (1400) ، 10 ، 43-58
 • رضایی،ح.،صفری،ح.ج.،قجقی،ا.، تاثیر گسلش بر احتمال وقوع زمین لغزش ها مطالعه موردی:زمین لغزش های منطقه نرگس چال. ، نشریه زمین شناسی مهندسی ، (1398) ، 14 ، 486ـ457
 • رضایی،حامد.، بررسی اثر و نحوه اختلاط نانورس بر شدت واگرایی روی نمونه هایی از خاک های لسی استان گلستان. ، نشریه زمین شناسی مهندسی ، (1397) ، 13 ، 434ـ411
 • رضایی، حامد؛ پشگاهی،ع.، ارزیابی اثر احداث آببندان بر تراز آب زیرزمینی، مطالعه موردی: حوزه آبریز گرگان رود استان گلستان. ، هیدروژئولوژی دانشگاه تبریز ، (1396) ، ، 45-57
 • رضایی، حامد؛ امینی، آ.، ارزیابی ژئومتری ترک‌های گلی در شکل‌گیری یکی از رخساره‌های رسوبی رسوبات ریزدانه عهد حاضر (مطالعه موردی: رسوبات مخازن سد وشمگیر گرگان). ، رخساره¬های رسوبی ، (1395) ، 2 ،
 • رضایی، حامد.، خامه چیان، م.، بررسي جایگاه سنگ هاي مارني در سيستم هاي طبقه بندي مهندسي توده سنگ مطالعه موردي: ساختگاه سد دوستي. ، نشریه علمی پژوهشی (ISC) زمین شناسی مهندسی دانشگاه خوارزمی ، (1395) ، 10 ، 3427-3444
 • رضایی،ح.،بزی،خ.،صادقی،ن.،خواجه شاهکوییی،ع،ر.، تحلیل و برآورد آسیب پذیری مساکن شهری در برابر زلزله مطالعه موردی:شهر گرگان. ، مجله آمایش جغرافیایی فضا ، (1394) ، 7 ،
 • رضایی،حامد.،تقوی،س.ا.،طباطبایی،س.ا.، بررسی تاثیر عوامل محیطی و زمین شناسی بر غلظت یون های نیترات و فسفات آب های زیرزمینی مطالعه موردی:حوضه گرگانرود. ، فصلنامه بین المللی پژوهشی تحلیلی منابع آب و توسعه ، (1393) ، 3 ، 167ـ153
 • رضایی،حامد.،تقوی،س.ا.،طباطبایی،س.ا.، بررسی تاثیر عوامل محیطی و زمین شناسی بر غلظت یون های نیترات و فسفات آب های زیرزمینی مطالعه موردی:حوضه گرگانرود. ، فصلنامه بین المللی پژوهشی تحلیلی منابع آب و توسعه ، (1393) ، 3 ، 167ـ153
 • رضایی،حامد.،تقوی،س.ا.،قندهاری،س.، برآورد ضریب مانینگ رسوبات استان گلستاندر طبقه بندی متحد خاک. ، نشریه زمین شناسی ژئوتکنیک ، (1393) ، 10 ، 109ـ100
 • رضایی، حامد.، لشکری پور، غ.ر.، غفوری،م.، حافظی مقدس،ن.، اثر ریزدانه ها بر رفتار مقاومت برشی نهشته های بادی به منظور کاهش فرسایش پذیری، مطالعه موردی استان گلستان. ، مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، علوم آب و خاک ، (1393) ، 18 ، 35-45
 • رضایی، حامد.، لشکری پور، غ.ر.، رهنماراد، ج.، پیرانداخ، ر.، ارزيابي لسهاي استان گلستان بر اساس معيارهاي زمين شناسي مهندسي. ، فصل نامه زمین شناسی کاربردی ، (1390) ، 7 ، 29-40
 • رضایی، حامد; زال آقایی، ص.، امكانسنجي احداث سازه هاي آبي كوچك بر اساس معيارهاي ژئوتكنيكي خاك هاي استان گلستان. ، عمران آب ، (1389) ، اول ،
 • رضایی،حامد.، رانش زمین ، دانشنامه گلستان ، (1299) ، ،
 • رضایی،ح.،امینی،آ.،قندهاری،س.، رهیافت جدید در بررسی تطبیقی نتایج دانه بندی لیزری و هیدرومتری رسوبات یزدان مطالعه موردی:لس های استان گلستان. ، رسوب شناسی کاربردی ، (1299) ، 8 ،
 • رضایی،ح.،لشکری پور،غ.ر.،پورمندی،ن.، پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از GIS و روش آماری دومتغییره مطالعه موردی:حوضه آبخیز زیارت. ، همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران،دانشگاه بیرجند. ، (1396/شهریور) ، 9 ،
 • رضایی،حامد.،لشکری پور،غ.ر.،پورمندی،ن.، ارزیابی خطر فرسایش در حوضه زیارت گرگان با استفاده از مدلEPM و GIS. ، همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران،دانشگاه بیرجند. ، (1396/شهریور) ، 9 ،
 • رضایی،حامد.،صفایی پور،ف.، پهنه بندی خطر زمین لغزش محدوده روستای برنجوین مینودشت. ، همایش زمین شناسی دانشگاه پیام نور،تبریز. ، (1396/اردیبهشت) ، 10 ،
 • همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک،مرکز همایش های بین المللی برج میلاد تهران.، بررسی تاثیر افزودن نانورس بر روی رفتار واگرایی خاک های ریزدانه ضعیف مطالعه موردی:استان گلستان. ، همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک،مرکز همایش های بین المللی برج میلاد تهران. ، (1395/آبان) ، 5 ،
 • رضایی،حامد.،لشکربلوکی،س.، معرفی معیارهای صحرایی در شناسایی خاک های واگرا مطالعه موردی:خاک های شرق استان گلستان. ، همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک،مرکز همایش های بین المملی برج میلاد تهران. ، (1395/آبان) ، 5 ،
 • رضایی،حامد.،لشکربلوکی،س.، عوامل کنترل کننده شدت واگرایی خاک در ازمایش پین هول. ، همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک،رکز همایش بین المللی برج میلاد تهران. ، (1395/آبان) ، 5 ،
 • رضایی،حامد.،مؤمن،و.، ژئومتری فروچاله ها در نهشته های لسی واقع در روستای چشمه لی استان گلستان. ، همایش ملی زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران،دانشگاه خوارزمی تهران. ، (1395/مهر) ، 9 ،
 • رضایی،حامد.،قجقی،ا.،صفری،ح.، بررسی اثر گسلش بر زمین لغزش های یال شمالی البرز شرقی با استفاده از تکنیک های سنجش از دور و GIS. ، گردهمایی و دومین کنگره بین المللی علوم زمین،تهران. ، (1394/اسفند) ، 34 ،
 • رضایی،حامد.،سعادت نیا،آ.،رحیمی چاکدل،ع.،رقیمی،م.،رادفر،ع.، بررسی رابطه بین زمین لغزش و زلزله مطالعه موردی:مینودشت. ، گردهمایی و دومین کنگره بین المللی علوم زمین،تهران. ، (1394/اسفند) ، 34 ،
 • رضایی،حامد.،سعادت نیا،آ.،رحیمی چاکدل،ع.،رقیمی،م.،رادفر،ع.، تحلیل آماری پراکنش و مشخصات زمین لغزش های کلاله استان گلستان. ، همایش انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور،تهران. ، (1394/آذر) ، 19 ،
 • رضایی،ح.،تقوی،س.ا.، تحلیل آماری پروفیل های استاندارد تعیین ضریب زبری سطح درزه های سنگ. ، همایش انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور،تهران. ، (1394/آذر) ، 19 ،
 • رضایی،حامد.،تقوی،س.ا.،طباطبایی،س.ا.، بررسی تغییرات فصلی غلظت نیترات در حوضه گرگانرود استان گلستان. ، همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران. ، (1392/مهر) ، 8 ، 1352ـ1345
 • رضایی،حامد.،تقوی،س.ا.، پهنه بندی ژئوتکنیکی خاک های استان گلستان. ، همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران. ، (1392/مهر) ، 8 ، 56ـ50
 • رضایی،حامد.،تقوی،س.ا.، مدیریت ریسک و خطر در تحلیل مخاطرات زمین با استفاده از سیستم اطلاعات ژئوتکنیک (GIS) مطالعه موردی خاک های استان گلستان. ، همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران. ، (1392/مهر) ، 8 ، 1866ـ1859
 • رضایی،حامد.،تقوی،س.ا.، جایگاه لس استان گلستان در ستون چینه شناسی البرز شرقی. ، همایش انجمن زمین شناسی ایران،دانشگاه شهید بهشتی تهران. ، (1392/مهر) ، 17 ،
 • رضایی، حامد.، عوامل مؤثر بر حرکت های شیبی ، کنفرانس دانشجویی عمران ، (1376/اردیبهشت) ، 4 ،
 • رضایی،حامد.،خامه چیان،م.،نیکودل،م.ر.، اثر درصد کربنات کلسیم بر ویژگی های ژئوتکنیکی سنگ های مارنی سازند آب تلخ در دستگاه سد دوستی سرخس. ، گردهمایی علوم زمین ، (1299/فروردین) ، 18 ، 27ـ25
 • رضایی،حامد.،خامه چیان،م.،نیکودل،م.ر.، بررسی پتانسیل تورم پذیری سنگ های مارنی سازند آب تلخ. ، گردهمایی علوم زمین ، (1299/فروردین) ، 18 ،
 • رضایی، حامد.،خامه چیان،م.، بررسی عوامل موثر در وقوع زمین لغزش های پیرامون روستای کیاسر(جنوب غرب گرگان). ، گردهمایی علوم زمین ، (1299/فروردین) ، 18 ،
 • رضایی،حامد.،ارومیه ای،ع.،غلامی،غ.، بررسی اثر توزیع دانه بندی بر ارزش ماسه ای. ، گردهمایی علوم زمین ، (1299/فروردین) ، 18 ،
 • رضایی،حامد.، بررسی ویژگی های ژئوتکنیکی در لس های سرخس و تایباد. ، کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران. ، (1299/فروردین) ، 1 ،
 • رضایی،حامد.،رقیمی،م.، لزوم توجه به مسائل زمین شناسی زیست محیطی در بهره برداری بهینه از پهنه های ساحلی استان گلستان. ، همایش علوم و فنون دریایی و جوی ایران. ، (1299/فروردین) ، 5 ،
 • رضایی،حامد.،خامه چیان،م.، بررسی پتانسیل تورم پذیری سنگ های مارنی سازند آب تلخ. ، همایش انجمن زمین شناسی ایران. ، (1299/فروردین) ، 4 ،
 • رضایی،حامد.،آهنگری،ک.، لزوم بررسی های زمین شناسی مهندسی در برنامه ریزی شهری گستره استان گلستان. ، کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران. ، (1299/فروردین) ، 2 ،
 • رضایی،حامد.، ارزیابی عوامل چالش زا در توسعه صنعت و معدن استان گلستان. ، همایش توانمندی های توسعه استان گلستان. ، (1299/فروردین) ، 3 ،
 • رضایی،حامد.،خامه چیان،م.،غفوری،م.،زال اقایی،ص.، ویژگی های شاخص سنگ های مارنی ساختگاه سد دوستی. ، کنفرانس زمین شتاسی مهندسی و محیط زیست ایران. ، (1299/فروردین) ، 2 ،
 • رضایی،حامد.،خامه چیان،م.، طبقه بندی لغزش های پیرامون روستای کیاسر. ، کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران. ، (1299/فروردین) ، 2 ،
 • رضایی،حامد.،حسینی،س.م.، بررسی مصالح ساختمانی رسوبات حوضه ابریز محمداباد براساس امتیاز کیفی. ، کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران. ، (1299/فروردین) ، 3 ، 674ـ647
 • رضایی،حامد.،خامه چیان،م.،غفوری،م.،زال اقایی،ص.، بررسی سرعت امواج در سنگ بکر مارنی ساختگاه سد دوستی. ، کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران. ، (1299/فروردین) ، 6 ،
 • رضایی،حامد.،زال اقایی،ص.، امکانسنجی احداث سازه های ابی کچک براساس معیارهای ژئوتکنیکی خاک های استان گلستان. ، کنفرانس پژوهش های کاربردی منابع آب ایران. ، (1299/فروردین) ، 1 ، 678ـ665
 • رضایی،حامد.،لشکری پور،غ.ر.،غفوری،م.،حافظی مقدس،ن.،زال اقایی،ص.، اندازه گیری ویژگی های ریزساختاری لس های استان گلستان. ، همایش زمین شناسی فلات ایران،دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته. ، (1299/فروردین) ، 1 ،
 • رضایی،حامد.،امینی،آ.،زمانی،ع.، سایت موزه آموزشی با معرفی رخنمون زمین شناسی در شهر گرگان. ، همایش میراث زمین شناختی ایران. ، (1299/فروردین) ، 1 ،
 • رضایی،ح.،تقوی،س.ا.، معرفی و ارزیابی روش های غیر سازه ای در تثبیت دامنه های مستعد لغزش مطاله موردی:روستای برنجوین-مینودشت. ، کنگره ملی مندسی عمران،دانشگاه نوشیروانی بابل. ، (1299/فروردین) ، 8 ،
 • رضایی،ح.،لشکری پور،غ.ر.،غفوری،م.،حافظی مقدس،ن.،تقوی،س.ا.، مکانیزم رمبش لس ها. ، کنفرانس بین المللی ژئوتکنیک،دانشگاه محقق اردبیلی. ، (1299/فروردین) ، 1 ،
 • رضایی،حامد.،لشکری پور،غ.ر.،غفوری،م.،حافظی مقدس،ن.،تقوی،س.ا.،زال اقایی،ص.، مقایسه روش های تحلیل قابلیت روانگرایی و شرایط زمین شناسی خاک های ساحلی مطالعه موردی:سواحل جنوب شرق دریای خزر. ، همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران. ، (1299/فروردین) ، 8 ، 1985ـ1977
 • رضایی،حامد.،باقری ضیابری،ن.،زیوری،ا.، بررسی تاثیر اهک-خاکستر پوسته برنج بر ویژگی های فیزیکی و مکانیکی خاک رس با خاصیت خمیری بالا(CH). ، کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران،معماری و مدیریت شهری،دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران. ، (1299/فروردین) ، 2 ،
 • رضایی،حامد.، مبانی زمین شناسی مهندسی ، ، (1399/8/30) ، ، 600
 • دکتر حامد رضایی، کلیدهای موفقیت ، ، (1397/4/30) ، ، 163
 • دکتر رضایی، اعظم تقوی، کاربرد آمار در علوم زمین ، ، (1394/3/1) ، ، 351
 • رضایی،حامد.،مشعرپور،فرشید.، زمین شناسی مهندسی فضاهای زیرزمینی ، ، (نامشخص) ، ،
 • طرح برگزیده ملی در رفع مشکلات و رونق تولید استان های کشور ، معاون پژوهش و فنآوری وزیر علوم ، (1399) ، ایران
 • پژوهشگر نمونه سال 94 و 95و 96 دانشگاه ، دانشگاه گلستان ، (سال 94تا 96) ، ایران
  • دکتر حامد رضایی
 • کارمند نمونه استانداری گلستان ، استانداری گلستان ، (1385) ، ایران
 • عبدالقادر امانزاده سید، رضایی، ح.، تاثیر نانوکائولینیت بر روی خصوصیات ژئوتکنیکی خاک لس سیلتی استان گلستان ، موسسه آموزش عالی شمس گنبد ، (1394/10/10)
 • بابانژاد، ی.؛ رضایی، ح، ساز و کار فرونشست زمین در اثر پمپاژ آبهای زیرزمینی و اثرات ژئوتکنیکی آن در استان گلستان ، موسسه شمس گنبد ، (1394/10/10)
 • تصدیقی، مرتضی؛ رضایی، حامد، بررسی پایداری لرزه ای سیستم ساندویچی در دیوارهای خاک مسلح ژئوسینتتکی به روش مدل سازی عددی ، آموزش عالی شمس گنبد ، (1394/7/5)
 • صادقی، نوشین؛ بزی خدازجم؛رضایی، حامد؛ خواجه شاهکوهی، علیرضا، تحلیل شاخص‌های آسیب‌پذیری مساکن شهری در برابر زلزله، (مطالعه موردی: شهر گرگان) ، دانشگاه گلستان ، (1394/3/27)
  • دانشجو با درجه عالی در رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانش آموخته شد. دکتر حامد رضایی، استاد مشاور
 • مهدان، عارف؛ حافظی مقدس، ناصر؛ رضایی، حامد، بررسی اثرات زیست محیطی زمین لغزش هاومدیریت آن درمنطقه رامیان- استان گلستان ، فردوسی مشهد ، (1394/3/4)
  • حامد رضایی، استاد مشاور
 • مرعشی مریم؛ رضایی، حامد، بررسی ارتباط بین آب زیرزمینی و آب‌های سطحی حوزه آبریز زیارت ، دانشگاه آزاد اسلامی ، علوم تحقیقات تهران ، (1393/1/1)
 • معاون دفتر برنامه ریزی و هماهنگی امور اقتصادی استانداری ، (1384 - 1386) ، استانداری گلستان
  • دکتر حامد رضایی
 • مدیرکل تعاون استان گلستان ، (1386 - 1388) ، استان گلستان
 • مدیر گروه زمین شناسی دانشگاه گلستان ، (1396 - 1399) ، دانشگاه گلستان
 • معاون فناوری پارک علم و فناوری ، (1399 - تا کنون) ، گرگان
 • رئیس فن بازار منطقه ای گلستان ، (1399 - ادامه دارد) ، گلستان
  • زیر نظر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
 • رئیس گروه آمار و فناوری اطلاعات استانداری گلستان ، (1383 - 1384) ، گرگان-استانداری گلستان
 • مدیر عامل و نائب رئیس بنیان توسعه تجارت گلستان ، (1392 - 1397) ، گرگان
 • رئیس آزمایشگاههای مقیم ژئوتکنیک ، (1375 - 1376) ، مشهد
 • رئیس بخش ژئونکنیک مهندسی مشاور کاوش پی ، (1376 - 1378) ، مشهد
 • رئیس گروه دولت الکترونیک استانداری گلستان ، (1381 - 1384) ، استانداری گلستان
موضوعشرحفایلتاریخ
نظام مدیریت اقتصادی استان گلستانبه بهانه استقرار دولت سیزدهم فایل 1400/9/17 7:54 PM
نظام مدیریت اقتصادی استان گلستانبه بهانه استقرار دولت سیزدهم فایل 1400/9/17 7:54 PM
اسلایدهای درس منابع آبهای زیرزمینیسال 1400 فایل 1400/7/11 8:09 PM
جزوه درس منابع آبهای زیرزمینییادداشت های کلاسی فایل 1400/7/11 8:04 PM
یادداشت های درس اجرای پروژه های مهندسی و مسائل زیست محیطیجزوات درسی فایل 1400/7/11 7:52 PM
جزوه درس زمین شناسی برای مهندسین عمرانیادداشت های کلاسی فایل 1400/7/11 7:52 PM
درس مبانی زمین شناسی مهندسی- فصل اول برای دانشجویان عمران فایل 1397/7/8 11:09 AM
طرح درس آلودگی منابع آب  فایل 1397/7/8 10:49 AM
طرح درس آب های زیرزمینی  فایل 1397/7/8 10:48 AM

تعداد بازدید: 1034