مصطفی رقیمی

رشته تحصیلی

زمین شناسی - گرایش کانی‌شناسی

دانشکده

دانشکده علوم پایه

گروه آموزشی

زمین شناسی

مرتبه علمی

استاد

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه پونا - کشور هند

مصطفی رقیمی

فهرست مقالات