غلامحسین شمعانیان اصفهانی

رشته تحصیلی

زمین شناسی - گرایش زمین شناسی اقتصادی

دانشکده

دانشکده علوم پایه

گروه آموزشی

زمین شناسی

مرتبه علمی

دانشیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه شهید بهشتی - کشور ایران

غلامحسین شمعانیان اصفهانی

فهرست مقالات

 • Marzieh Yusofi, Hadi Omrani, GholamHossein ShamanianEsfahani, Behnam Shafiei Bafti, , ( - 26), 2018, 775-788, .
 • Hojatolah Abbasi, GholamHossein ShamanianEsfahani, Farajolah Fardoost, Zinc and Lead ore deposit of Pichamto, North West of Shahrood mineralogical, fluid inclusion and isotopic studies, ( - 26), 2017, 241-250, .
 • , Behnam Shafiei Bafti, GholamHossein ShamanianEsfahani, Rare Earths in fluorite deposits of Elika Formation (East of Mazandaran, ( - 8), 2016, 201-221, .
 • GholamHossein ShamanianEsfahani, , Mineralogy and geochemistry of the Jurassic coals from the Gheshlagh mine Eastern Alborz, ( - 7), 2015, 369-383, .
 • , Mostafa Raghimi, GholamHossein ShamanianEsfahani, Mohsen Gholipour, , ( - 23), 2015, 173-188, .
 • GholamHossein ShamanianEsfahani, , Hadi Omrani, , ( - 8), 2015, 71-84, .
 • GholamHossein ShamanianEsfahani, , Hadi Omrani, , ( - 8), 2015, 71-84, .
 • , GholamHossein ShamanianEsfahani, Hadi Omrani, , ( - 6), 2014, 163-176, .
 • , Behnam Shafiei Bafti, GholamHossein ShamanianEsfahani, , Ryan Mathur, , ( - 24), 2014, 245-252, .
 • m a, Mostafa Raghimi, GholamHossein ShamanianEsfahani, m gh, , ( - 20), 2012, 455-468, .
 • r f, GholamHossein ShamanianEsfahani, Behnam Shafiei Bafti, , ( - 4), 2012, 29-45, .
 • , Behnam Shafiei Bafti, GholamHossein ShamanianEsfahani, h t, m h, v m, , ( - 22), 2013, 143-154, .
 • m gh, a m, Mostafa Raghimi, GholamHossein ShamanianEsfahani, , ( - 17), 2009, 173-186, .
 • Mostafa Raghimi, GholamHossein ShamanianEsfahani, a sh, RAHIMI AZIZ, m gh, , ( - 15), 2008, 1-11, .