غلامحسین شمعانیان اصفهانی

رشته تحصیلی

زمین شناسی - گرایش زمین شناسی اقتصادی

دانشکده

دانشکده علوم پایه

گروه آموزشی

زمین شناسی

مرتبه علمی

دانشیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه شهید بهشتی - کشور ایران

غلامحسین شمعانیان اصفهانی

فهرست مقالات