عزیز رحیمی

دانشیار دانشکده علوم
گروه آموزشی زمین شناسی
ارتباط

رزومه