هادی عمرانی

  32254164-231 - 017
  h.omrani@gu.ac.ir
   CV
 

رشته تحصیلی

زمین شناسی - گرایش پترولوژی

دانشکده

دانشکده علوم پایه

گروه آموزشی

زمین شناسی

مرتبه علمی

استادیار - پایه ۴

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه تبریز - کشور ایران

زمینه ها و علایق پژوهشی

مطالعه سنگ های دگرگونی فشار بالا-دمای پایین مطالعه ژئوشیمی و محیط تکتونیکی تشکیل واحدهای آذرین مدل سازی ترمودینامیکی مطالعه کانی های کمیاب کانیزایی همراه واحدهای آذرین و دگرگونی

هادی عمرانی

فهرست مقالات

 • Maria Daghmehchi, Christina Rathossi, Hadi Omrani, Mohammadamin Emami, Mehdi Rahbar, Mineralogical and thermal analyses of the Hellenistic ceramics from Laodicea Temple Iran, (APPLIED CLAY SCIENCE - 162), 2018, 146-154, Netherlands.
 • Hadi Omrani, Mostafa Raghimi, Origin of the mud volcanoes in the south east Caspian Basin Iran, (MARINE AND PETROLEUM GEOLOGY - 96), 2018, 615-626, ENGLAND.
 • Mansoureh Ghobadi Pour, Leonid Popov, Mehdi Omrani, Hadi Omrani, The latest Devonian (Famennian) phacopid trilobite Omegops from eastern Alborz, Iran, (Estonian Journal of Earth Sciences - 67), 2018, 192-204, Estonia.
 • Marzieh Yusofi, Hadi Omrani, GholamHossein ShamanianEsfahani, Behnam Shafiei Bafti, , ( - 26), 2018, 775-788, .
 • Hadi Omrani, Mohssen Moazzen, Roland Oberh?nsli, Geodynamic evolution of the Sabzevar zone northern central Iranian micro-continent, (MINERALOGY AND PETROLOGY - 119), 2017, 1-19, Austria.
 • Hadi Omrani, Island-arc and Active Continental Margin Adakites from the Sabzevar Zone Iran, (PETROLOGY - 26), 2018, 96-113, Russia.
 • Hadi Omrani, M. Moazzen, R. Oberhansli, M. E. Moslempour, Iranshahr blueschist subduction of the inner Makran oceanic crust, (JOURNAL OF METAMORPHIC GEOLOGY - 35), 2016, 373-392, ENGLAND.
 • Maria Daghmehchi, Hadi Omrani, Mohammadamin Emami, Jebrael Nokandeh, Corrigendum to Mineralogical and thermo-chemical characteristics of the Hellenistic ceramics and raw clay from Qizlar Qal eh (northeastern Iran) Mater Charact Volume 120 October 2016 Pages 143 151, (MATERIALS CHARACTERIZATION - 120), 2016, 143-151, USA.
 • Maryam Balaghi Einaluo, Mahmood Sadeghian, Habibolah Ghasemi, Mohammad Mohajel, Hadi Omrani, , ( - 6), 2015, 55-82, .
 • GholamHossein ShamanianEsfahani, , Hadi Omrani, , ( - 8), 2015, 71-84, .
 • Mohsen Moazzen, Somayyeh Torabi Asl, Hadi Omrani, , ( - 23), 2016, 651-660, .
 • GholamHossein ShamanianEsfahani, , Hadi Omrani, , ( - 8), 2015, 71-84, .
 • , GholamHossein ShamanianEsfahani, Hadi Omrani, , ( - 6), 2014, 163-176, .
 • Hadi Omrani, Mohsen Moazzen, Roland Oberhansli, Geochemistry of Sabzevar regional metamorphic rocks northern Central Iranian Microcontinent Blocks (CIM), ( - 22), 2014, 49-56, .
 • Mohsen Moazzen, Golnesa Pourhatami, Robab Haj Ali Oghli, Hadi Omrani, , ( - 8), 2013, 11-20, .

1) مطالعه سنگ های دگرگونی فشار بالا-دمای پایین

2) مدل سازی ترمودینامیکی

3) ژئوشیمی و مطالعه محیط تکتونیکی تشکیل سنگ های آذرین

 • عمراني، هادی؛ مؤذن، محسن؛ ابرهنسلي، رولند؛ بوسکو، رومين؛ سوجيموري، تاتسوكي، آمفيبول، کلريت و زوئيزيت به عنوان فازهاي حاصل از دگرگوني برگشتي در اکلوژيتهاي شاندرمن ، مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران ، (1389/7/1) ، ، 485-496
 • عمراني، هادی؛ مؤید، محسن؛ ابرهنسلي، رولند؛ بوسکو، رومين؛ سوجيموري، تاتسوكي، ژئوشيمي اکلوژيتهاي شاندرمن، تأکيدي بر ماهيت پروتوليت آن ، مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران ، (1389/7/1) ، ، 433-446
 • عمراني، هادی؛ مؤید، محسن؛ جهانگیری، احمد؛ مؤذن، محسن، معرفي فيبروليت هاي منطقه قروه و شرايط تشكيل آنها ، پترولوژی ، (1389/2/29) ، ،
 • Hadi Omrani, Rahimeh Michaeli and Mohssen Moazzen، Geochemistry and petrogenesis of the Gasht peraluminous granite, western Alborz Mountains, Iran ، Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie ، (4/12/2013) ، ، 175–189
 • Omrani, H., Moazzen, M., Oberhänsli, R., Tsujimori, T., Bousquet, R. and Moayyed, M.، Metamorphic history of glaucophane-paragonite-zoisite eclogites from the Shanderman area, northern Iran ، Journal of Metamorphic Geology ، (8/25/2013) ، ، 791-812
 • Omrani, H., Moazzen, M., Oberhänsli, R., Altenberger, U., Lange, M., ، The Sabzevar blueschists of the North-Central Iranian micro-continent as remnants of the Neotethys-related oceanic crust subduction ، International Journal of Earth Sciences ، (2/23/2013) ، ، 1491-1512
 • مؤذن، محسن؛ پورحاتمی، گلنسا؛ حاجی علی اغلی، رباب؛ عمرانی، هادی.، بررسی ماهیت ماگمائی و محیط تکتونیکی تشکیل پروتولیت آمفیبولیتهاي منطقهي سیه منصورمیانه شمال غرب ایران ، مجله زمین شناسی کاربردي پیشرفته ، (1392/10/1) ، ، 11-20
 • Omrani, Hadi; Moazzen, Mohsen; Oberhänsli, Roland، Geochemistry of Sabzevar regional metamorphic rocks, northern Central Iranian Microcontinent Blocks (CIM) ، Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy ، (8/6/2014) ، ، 49-56
 • حبیب زاده، الهام؛ شمعانیان، غلامحسین؛ عمرانی، هادی؛، تجزیه و تحلیل عناصر بافتی در بوکسیتهاي کارستی جاجرم: ترکیب و شرایط تشکیل ، مجله زمین شناسی اقتصادي ، (1392/5/7) ، ، 163-176
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.