هادی عمرانی

  32254164-231 - 017
  h.omrani@gu.ac.ir
   CV
 

رشته تحصیلی

زمین شناسی - گرایش پترولوژی

دانشکده

دانشکده علوم پایه

گروه آموزشی

زمین شناسی

مرتبه علمی

استادیار - پایه ۴

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه تبریز - کشور ایران

زمینه ها و علایق پژوهشی

مطالعه سنگ های دگرگونی فشار بالا-دمای پایین مطالعه ژئوشیمی و محیط تکتونیکی تشکیل واحدهای آذرین مدل سازی ترمودینامیکی مطالعه کانی های کمیاب کانیزایی همراه واحدهای آذرین و دگرگونی

هادی عمرانی

فهرست مقالات

  1) مطالعه سنگ های دگرگونی فشار بالا-دمای پایین

  2) مدل سازی ترمودینامیکی

  3) ژئوشیمی و مطالعه محیط تکتونیکی تشکیل سنگ های آذرین

  • عمراني، هادی؛ مؤذن، محسن؛ ابرهنسلي، رولند؛ بوسکو، رومين؛ سوجيموري، تاتسوكي، آمفيبول، کلريت و زوئيزيت به عنوان فازهاي حاصل از دگرگوني برگشتي در اکلوژيتهاي شاندرمن ، مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران ، (1389/7/1) ، ، 485-496
  • عمراني، هادی؛ مؤید، محسن؛ ابرهنسلي، رولند؛ بوسکو، رومين؛ سوجيموري، تاتسوكي، ژئوشيمي اکلوژيتهاي شاندرمن، تأکيدي بر ماهيت پروتوليت آن ، مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران ، (1389/7/1) ، ، 433-446
  • عمراني، هادی؛ مؤید، محسن؛ جهانگیری، احمد؛ مؤذن، محسن، معرفي فيبروليت هاي منطقه قروه و شرايط تشكيل آنها ، پترولوژی ، (1389/2/29) ، ،
  • Hadi Omrani, Rahimeh Michaeli and Mohssen Moazzen، Geochemistry and petrogenesis of the Gasht peraluminous granite, western Alborz Mountains, Iran ، Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie ، (4/12/2013) ، ، 175–189
  • Omrani, H., Moazzen, M., Oberhänsli, R., Tsujimori, T., Bousquet, R. and Moayyed, M.، Metamorphic history of glaucophane-paragonite-zoisite eclogites from the Shanderman area, northern Iran ، Journal of Metamorphic Geology ، (8/25/2013) ، ، 791-812
  • Omrani, H., Moazzen, M., Oberhänsli, R., Altenberger, U., Lange, M., ، The Sabzevar blueschists of the North-Central Iranian micro-continent as remnants of the Neotethys-related oceanic crust subduction ، International Journal of Earth Sciences ، (2/23/2013) ، ، 1491-1512
  • مؤذن، محسن؛ پورحاتمی، گلنسا؛ حاجی علی اغلی، رباب؛ عمرانی، هادی.، بررسی ماهیت ماگمائی و محیط تکتونیکی تشکیل پروتولیت آمفیبولیتهاي منطقهي سیه منصورمیانه شمال غرب ایران ، مجله زمین شناسی کاربردي پیشرفته ، (1392/10/1) ، ، 11-20
  • Omrani, Hadi; Moazzen, Mohsen; Oberhänsli, Roland، Geochemistry of Sabzevar regional metamorphic rocks, northern Central Iranian Microcontinent Blocks (CIM) ، Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy ، (8/6/2014) ، ، 49-56
  • حبیب زاده، الهام؛ شمعانیان، غلامحسین؛ عمرانی، هادی؛، تجزیه و تحلیل عناصر بافتی در بوکسیتهاي کارستی جاجرم: ترکیب و شرایط تشکیل ، مجله زمین شناسی اقتصادي ، (1392/5/7) ، ، 163-176
  اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.