هادی عمرانی

دانشیار دانشکده علوم
گروه آموزشی زمین شناسی
ارتباط

  32254164-231 - 017
  h.omrani@gu.ac.ir
 
رزومه

   CV
  • G.H. Shamanian, Z. Monfared, H. Omrani,، Stratigraphy, Petrography and Facies Characteristic of Tash and Astaneh Bauxite Deposits in the Eastern Alborz: Understanding of Palaeoenvironments. ، Journal of Sedimentray Facies ، (1395) ، ، 71-84
  • M. Moazzen, S. Torabi Asl, H. Omrani ، Study of pressure and temperature of metamorphism, phase stability and garnet and biotite chemical zoning in the Jandaq metamorphic rocks using pseudosection method. ، Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy ، (1394) ، ، 651-660
  • مؤذن، محسن؛ پورحاتمی، گلنسا؛ حاجی علی اغلی، رباب؛ عمرانی، هادی.، بررسی ماهیت ماگمائی و محیط تکتونیکی تشکیل پروتولیت آمفیبولیتهاي منطقهي سیه منصورمیانه شمال غرب ایران ، مجله زمین شناسی کاربردي پیشرفته ، (1392) ، ، 11-20
  • حبیب زاده، الهام؛ شمعانیان، غلامحسین؛ عمرانی، هادی؛، تجزیه و تحلیل عناصر بافتی در بوکسیتهاي کارستی جاجرم: ترکیب و شرایط تشکیل ، مجله زمین شناسی اقتصادي ، (1392) ، ، 163-176
  • عمراني، هادی؛ مؤذن، محسن؛ ابرهنسلي، رولند؛ بوسکو، رومين؛ سوجيموري، تاتسوكي، آمفيبول، کلريت و زوئيزيت به عنوان فازهاي حاصل از دگرگوني برگشتي در اکلوژيتهاي شاندرمن ، مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران ، (1389) ، ، 485-496
  • عمراني، هادی؛ مؤید، محسن؛ ابرهنسلي، رولند؛ بوسکو، رومين؛ سوجيموري، تاتسوكي، ژئوشيمي اکلوژيتهاي شاندرمن، تأکيدي بر ماهيت پروتوليت آن ، مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران ، (1389) ، ، 433-446
  • عمراني، هادی؛ مؤید، محسن؛ جهانگیری، احمد؛ مؤذن، محسن، معرفي فيبروليت هاي منطقه قروه و شرايط تشكيل آنها ، پترولوژی ، (1389) ، ،
  • M. Balaghi, M. Sadeghian, H. Ghasemi, M. Mohajjel, H. Omrani,، Metapelite petrology, thermobarometery and U-Ph dating of Delbar metamorphic complex. ، Iranian Journal of Petrology ، (1299) ، ، 55-82
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.

تعداد بازدید: 898