مریم آق اتابای

دانشیار دانشکده علوم پایه
گروه آموزشی زمین شناسی
ارتباط

 
رزومه

   CV