مریم آق اتابای

   CV
 

رشته تحصیلی

زمین شناسی - گرایش تکتونیک

دانشکده

دانشکده علوم پایه

گروه آموزشی

زمین شناسی

مرتبه علمی

دانشیار - پایه ۱۴

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه شیراز - کشور ایران

زمینه ها و علایق پژوهشی

seismicity pattern, Seismotectonics, Neotectonics

مریم آق اتابای

فهرست مقالات