مهدی غفاری

دانشیار دانشکده فنی و مهندسی گرگان
گروه آموزشی مهندسی پلیمر

دکتری (۲۰۱۲)

مهندسی پلیمر

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران - ایران

کارشناسی ارشد ناپیوسته (۱۳۸۲)

مهندسی پلیمر

دانشگاه تهران - ایران

کارشناسی پیوسته (۱۳۷۹)

مهندسی پلیمر - صنایع پلیمر

صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - ایران

ارتباط

رزومه

   CV

تعداد بازدید: 1373