مهدی غفاری

   CV
 

رشته تحصیلی

مهندسی صنایع پلیمر

دانشکده

دانشکده فنی و مهندسی گرگان

گروه آموزشی

پلیمر

مرتبه علمی

استادیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی - کشور ایران

زمینه ها و علایق پژوهشی

- پوششهای پلیمری و سطح مشترک - هیدروژلهای پلیمری - مواد ذخیره کننده انرژی (PCM)

مهدی غفاری

فهرست مقالات