امیر بابائی

   CV
 

رشته تحصیلی

پلیمر - گرایش صنایع پلیمر

دانشکده

دانشکده فنی و مهندسی گرگان

گروه آموزشی

پلیمر

مرتبه علمی

استادیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه صنعتی امیر کبیر - کشور ایران

زمینه ها و علایق پژوهشی

  آلیاژهای پلیمری – نانو کامپوزیت ها- نانوکامپوزیت ها و الیاژهای زیست سازگار                               

امیر بابائی

فهرست مقالات