محمدعلی تورنگی

   CV
 

رشته تحصیلی

مهندسی صنایع پلیمر

دانشکده

دانشکده فنی و مهندسی گرگان

گروه آموزشی

پلیمر

مرتبه علمی

استادیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی - کشور ایران

زمینه ها و علایق پژوهشی

تبدیل گاز طبیعی و پتروشیمی

محمدعلی تورنگی

فهرست مقالات