هانیه شکی

استادیار دانشکده فنی و مهندسی گرگان
گروه آموزشی مهندسی پلیمر

دکتری ()

مهندسی پلیمر

دانشگاه صنعتی امیرکبیر - ایران

ارتباط

 
رزومه

   CV

تعداد بازدید: 1175