هانیه شکی

   CV
 

رشته تحصیلی

مهندسی پلیمر - گرایش علوم و تکنولوژی رنگ

دانشکده

دانشکده فنی و مهندسی علی آباد

گروه آموزشی

شیمی

مرتبه علمی

استادیار - پایه ۲

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر - کشور ایران

زمینه ها و علایق پژوهشی

1- رنگبری پسابهای رنگی با استفاده از غشاهای پلیمری 2- حذف فلزات سنگین و آلاینده های منابع آبی با استفاده از غشاها و نانوالیاف پلیمری 3- سنتز مواد رنگزای آنتی میکروبیال و بررسی کاربرد آنها 4- سنتز پلیمرهای خودرنگ و بررسی کاربردهای آنها

هانیه شکی

فهرست مقالات