مجید عظیم محسنی

استادیار دانشکده علوم پایه
گروه آموزشی آمار
ارتباط

 
رزومه

   CV