مجید عظیم محسنی

استادیار دانشکده علوم
گروه آموزشی آمار
ارتباط

 
رزومه

   CV

تعداد بازدید: 920