فرهاد یغمائی

رشته تحصیلی

آمار - گرایش احتمال

دانشکده

دانشکده علوم پایه

گروه آموزشی

آمار

مرتبه علمی

دانشیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه شیراز - کشور ایران

فرهاد یغمائی

فهرست مقالات

  • , Majid Azimmohseni, Farhad Yaghmaei, Rank-based statistics for testing the whiteness hypothesis of time series, (COMMUNICATIONS IN STATISTICS-SIMULATION AND COMPUTATION - 47), 2018, 1-15, USA.
  • , Kamel Abdollahnezhad, Farhad Yaghmaei, Ali Akbar Jafari, Comparison of Some Different Methods for Hypothesis Test of Means of Log-Normal Populations., ( - 9), 2015, 1-14, .
  • Kamel Abdollahnezhad, Farhad Yaghmaei, , TESTING EQUALITY OF THE SCALE PARAMETERS OF PARETO DISTRIBUTIONS TWO COMPUTATIONAL APPROACHES, (Advances and Applications in Statistics - 45), 2015, 45-57, India.
  • Farhad Yaghmaei, Kamel Abdollahnezhad, , Manoochehr Babanezhad, Fitting statistical models to the data set of maximum and minimum temperatures of Gorgan., ( - 20), 2013, 65-84, .
  • Kamel Abdollahnezhad, Farhad Yaghmaei, Manoochehr Babanezhad, A New Method of Testing Log-normal Mean, (WORLD APPLIED SCIENCES JOURNAL - 20), 2012, 1672-1677, .