فرهاد یغمائی

دانشیار دانشکده علوم پایه
گروه آموزشی آمار
ارتباط

رزومه