فرهاد یغمائی

رشته تحصیلی

آمار - گرایش احتمال

دانشکده

دانشکده علوم پایه

گروه آموزشی

آمار

مرتبه علمی

دانشیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه شیراز - کشور ایران

فرهاد یغمائی

فهرست مقالات