مهناز خلفی

استادیار دانشکده علوم
گروه آموزشی آمار

دکتری (۱۳۸۰)

آمار - احتمال

شيراز - ايران

ارتباط

 
رزومه

   CV

تعداد بازدید: 1002