منوچهر بابانژاد

رشته تحصیلی

آمار - گرایش استنباط - مدلهای ساختاری

دانشکده

دانشکده علوم پایه

گروه آموزشی

آمار

مرتبه علمی

دانشیار - پایه ۲۶

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه گنت - کشور بلژیک

منوچهر بابانژاد

Curriculum Vitae

 

Personal Details:

First Name: Manoochehr

Family Name: Babanezhad

Position: Associated professor, Department of Statistics, Faculty of Sciences, Golestan University,Beheshti Avenue,Gorgan, Golestan, Iran.

Tel:  +981732245882

Email: m.babanezhad@gu.ac.ir

 

 

Research interest:

 • Development of simulation statistical models

· Bio-statistical modeling

· Longitudinal data analysissettings

· Causal inference(Bayesian approaches)

 

More experiences:

 • Teach Courses: Advanceregression analysis; Time series analysis; Basic mathematics and statistics.

· Supervisorof 1 PhD Student; 5 Master studentsbetween 2009-2014.

· Skill in Statistics Softwares:  R, S-plus, SPSS, SAS.

· English Level:Good in specking, reading, and Writing.

 

 

 

 

 

 

 

 

Recently Publications:

 • Babanezhad, M.  (2017). How weight during pregnancy influences the association between pre-pregnancy body mass index and types of delivery and birth: a comparison of urban and rural areas. African Health Sciences, 17, 14–23.
 • Vansteelandt, S., Babanezhad, M. and Goetghebeur, E. (2009).Correcting instrumental variables estimators for systematic measurement error. StaisticaSinica, 19, 1223-1246.
 • Babanezhad, M., Vansteelandt, S. and Goetghebeur, E. (2010). Comparison of causal effect estimators under exposure misclassification.The Journal of Statistical Planning and Inference,140, 1306-1319.
 • Vansteelandt, S., Bowden, J., Babanezhad, M. and Goetghebeur, E. (2011).On instrumental variables estimation of causal odds ratios. Statistical Science, 26, 403–422.
 • Babanezhad, M. and Jalali, N. (2012). Extending time-dependent instrumental variable estimation to estimate the causal effect of time-dependent exposure. Journal of Critical Care, 27, 14-15.
 • Kardel, F., Wuyts, K., Babanezhad, M., Vitharana, U. W. A., Wuytack, T., Potters, G., Samson, R. (2010). Assessing urban habitat quality based on specific leaf area and stomatal characteristics of planragoLanceolata L. Environmental Pollution, 158, 788-794.
 • Kardel, F., Wuyts, K., Babanezhad,  M., Wuytack, T., Adriaenssens, S. and  Samson, R. (2012). Tree leaf wettability as passive bio-indicator of urban habitat quality.  Environmental and Experimental Botany,75, 277– 285.
 • Mahmoudi, N., Ahmadi, M.R., Babanezhad, M. and Seyfabadi, J. (2014). Environmental variables and their interaction effects on chlorophyll-a in coastal waters of the southern Caspian Sea: assessment by multiple regression grey models. Aquatic Ecology, 48, 351-365.
 • Kardel, F., Wuyts, K., Khavaninzhadeh, A.R.,Wuytack, T., Babanezhad, M., Samson R. (2013). Comparison of leaf saturation isothermal remanentmagnetisation (SIRM) with anatomical, morphological and physiological tree leaf characteristics for assessing urban habitat quality. Environmental Pollution, 183, 96-106.

 

 • Shafiei R., Delvigne F., Babanezhad,  M.,  Thonart P. (2013).  Evaluation of viability and growth of acetobactersenegalensis under different stress conditions. International Journal of Food Microbiology, 163, 204-213.
 • Shafiei, R., Zarmehrkhorshid, R., Bentaib, A., Babanezhad, M., Leprince, P., Delvigne, F. and Thonart, P. (2014). The role of protein modifications in senescence of freeze-dried acetobactersenegalensis during storage. Microbial Cell Factories, 2, 13-26.
 • Mohammadi, J., Shataee, S. and Babanezhad, M. (2011). Estimation of forest stand volume, tree density and biodiversity using Landsat ETM+ Data, comparison of linear and regression treeanalyses. Procedia Environmental Sciences, 7, 299–304.
 • Shataee, S., Weinaker, H. and Babanezhad, M. (2011). Plot-level Forest Volume Estimation Using Airborne Laser Scanner and TM Data, Comparison of Boosting and Random Forest Tree Regression Algorithms.Procedia Environmental Sciences, 7, 68–73.

 

Subject of recent conferences:

 

 • Matrixcorrelation and cross spectrum of mis-measured multivariate time series,

27 th International Workshop on Statistical Modeling IWSM’27, Prague, Czech Republic, 16-18 July 2012.

· Covariance matrix estimator of the causal effect estimator in a semi-parametric model, Tomar, Portugal, 24-26 July 2011.

· The effect of body mass index and gestational weight gain on the pregnancy outcomes, University of Leuven, Leuven, Belgium, 18-20 November 2010.

· Instrumental variable (IV) estimators for the casual effect of an exposure on binary outcome. Workshop on Missing Information in Survival Data beyond Right Censoring, Ghent University, Ghent, Belgium, 18-20 September 2009.

· Comparison of causal effect estimators under exposure misclassification. Statistics, International conference, Isfahan, Iran, 20-22 August 2008.

 

Recently Projects:

 

 • Investigating of the effect of body mass index on pregnancy outcomes in two northern province of Iran,Dec. 2009-Dec.2010.

·  Estimating of the effect of a treatment on an outcome of interest in different statistical models in different situation through available instruments, Dec. 2011-Agust.2012.

· Estimation of the density dependence and spectral density in time series with polluted                  systematic error data, September 2012-September 2013.

 

 

 • Shafiei R., Delvigne F., Babanezhad, M., Thonart P، Evaluation of viability and growth of acetobactersenegalensis under different stress conditions. International Journal of Food Microbiology, 163, 204-213. ، • Shafiei R., Delvigne F., Babanezhad, M., Thonart P. (2013). Evaluation of viability and growth of acetobactersenegalensis under different stress conditions. International Journal of Food Microbiology, 163, 204-213. ، (6/30/2014) ، 23 ، 1-20
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.