منوچهر بابانژاد

رشته تحصیلی

آمار - گرایش استنباط - مدلهای ساختاری

دانشکده

دانشکده علوم پایه

گروه آموزشی

آمار

مرتبه علمی

دانشیار - پایه ۲۶

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه گنت - کشور بلژیک

منوچهر بابانژاد

فهرست مقالات

 • Mohammad Jafar Hadidian Moghaddam, Akhtar Kalam, Saber Arabi Nowdeh, Abdollah Ahmadi, Manoochehr Babanezhad, Sajeeb Saha, Optimal sizing and energy management of stand-alone hybrid photovoltaic/wind system based on hydrogen storage considering LOEE and LOLE reliability indices using flower pollination algorithm, (RENEWABLE ENERGY - 135), 2019, 1412-1434, ENGLAND.
 • Jalil Karami, Mohamad Reza Kavosi, Manoochehr Babanezhad, Khadije Kiapasha, Integrated management of the charcoal disease by silviculture chemical and biological methods in forest parks, (Journal of Sustainable Forestry - 37), 2018, 429-444, USA.
 • Y. Masompour, S. Gorgin, S.Y. Pighambari, Gh. Karimzadeh, Manoochehr Babanezhad, M. Eighani, The impact of ghost fishing on catch rate and composition in the southern Caspian Sea, (MARINE POLLUTION BULLETIN - 135), 2018, 534-539, ENGLAND.
 • a h, n h, s g, Manoochehr Babanezhad, , ( - 27), 2018, 11-19, .
 • Manoochehr Babanezhad, Reducing the risk of low or high birth weight for women with low or high body mass index under the care of high quality hospital by using instrumental variable, (iranian journal of health sciences - 5), 2017, 13-25, .
 • Manoochehr Babanezhad, , ( - 14), 2017, 89-98, .
 • Jalil Karami, MohammadReza Kavosi, Manoochehr Babanezhad, , ( - 15), 2017, 53-66, .
 • Nemat mahmoudi, Mohammadreza Ahmadi, Manoochehr Babanezhad, Jafar Seyfabadi, , ( - 16), 2017, 87-101, .
 • Jalili karami, mohammad reza Kavousi, Manoochehr Babanezhad, , ( - 4), 2017, 777-788, .
 • Mohammad Rostamian, Mohammad Reza Kavosi, Edi Bazgir, Manoochehr Babanezhad, First report of Biscogniauxia mediterranea causing canker on wild almond (Amygdalus scoparia), (Australasian Plant Disease Notes - 11), 2016, 1-3, Australia.
 • Manoochehr Babanezhad, How weight during pregnancy influences the association between pre-pregnancy body mass index and types of delivery and birth a comparison of urban and rural areas., (African Health Sciences - 17), 2017, 14-23, Uganda.
 • , Manoochehr Babanezhad, Arash Amini, Fitting the seasonal time series model to the rivers discharge in time domain(Case study Atrak River), ( - 22), 2016, 307-316, .
 • a t, Manoochehr Babanezhad, f k, k s, , ( - 16), 2015, 151-164, .
 • j k, m k, Manoochehr Babanezhad, Spatial pattern and disease severity of charcoal canker in Hyrcanian forests north of Iran, (JOURNAL OF FOREST SCIENCE-PRAGUE - 61), 2015, 261-267, .
 • Farhad Yaghmaei, Kamel Abdollahnezhad, , Manoochehr Babanezhad, Fitting statistical models to the data set of maximum and minimum temperatures of Gorgan., ( - 20), 2013, 65-84, .
 • Kamel Abdollahnezhad, Farhad Yaghmaei, Manoochehr Babanezhad, A New Method of Testing Log-normal Mean, (WORLD APPLIED SCIENCES JOURNAL - 20), 2012, 1672-1677, .

Curriculum Vitae

 

Personal Details:

First Name: Manoochehr

Family Name: Babanezhad

Position: Associated professor, Department of Statistics, Faculty of Sciences, Golestan University,Beheshti Avenue,Gorgan, Golestan, Iran.

Tel:  +981732245882

Email: m.babanezhad@gu.ac.ir

 

 

Research interest:

 • Development of simulation statistical models

· Bio-statistical modeling

· Longitudinal data analysissettings

· Causal inference(Bayesian approaches)

 

More experiences:

 • Teach Courses: Advanceregression analysis; Time series analysis; Basic mathematics and statistics.

· Supervisorof 1 PhD Student; 5 Master studentsbetween 2009-2014.

· Skill in Statistics Softwares:  R, S-plus, SPSS, SAS.

· English Level:Good in specking, reading, and Writing.

 

 

 

 

 

 

 

 

Recently Publications:

 • Babanezhad, M.  (2017). How weight during pregnancy influences the association between pre-pregnancy body mass index and types of delivery and birth: a comparison of urban and rural areas. African Health Sciences, 17, 14–23.
 • Vansteelandt, S., Babanezhad, M. and Goetghebeur, E. (2009).Correcting instrumental variables estimators for systematic measurement error. StaisticaSinica, 19, 1223-1246.
 • Babanezhad, M., Vansteelandt, S. and Goetghebeur, E. (2010). Comparison of causal effect estimators under exposure misclassification.The Journal of Statistical Planning and Inference,140, 1306-1319.
 • Vansteelandt, S., Bowden, J., Babanezhad, M. and Goetghebeur, E. (2011).On instrumental variables estimation of causal odds ratios. Statistical Science, 26, 403–422.
 • Babanezhad, M. and Jalali, N. (2012). Extending time-dependent instrumental variable estimation to estimate the causal effect of time-dependent exposure. Journal of Critical Care, 27, 14-15.
 • Kardel, F., Wuyts, K., Babanezhad, M., Vitharana, U. W. A., Wuytack, T., Potters, G., Samson, R. (2010). Assessing urban habitat quality based on specific leaf area and stomatal characteristics of planragoLanceolata L. Environmental Pollution, 158, 788-794.
 • Kardel, F., Wuyts, K., Babanezhad,  M., Wuytack, T., Adriaenssens, S. and  Samson, R. (2012). Tree leaf wettability as passive bio-indicator of urban habitat quality.  Environmental and Experimental Botany,75, 277– 285.
 • Mahmoudi, N., Ahmadi, M.R., Babanezhad, M. and Seyfabadi, J. (2014). Environmental variables and their interaction effects on chlorophyll-a in coastal waters of the southern Caspian Sea: assessment by multiple regression grey models. Aquatic Ecology, 48, 351-365.
 • Kardel, F., Wuyts, K., Khavaninzhadeh, A.R.,Wuytack, T., Babanezhad, M., Samson R. (2013). Comparison of leaf saturation isothermal remanentmagnetisation (SIRM) with anatomical, morphological and physiological tree leaf characteristics for assessing urban habitat quality. Environmental Pollution, 183, 96-106.

 

 • Shafiei R., Delvigne F., Babanezhad,  M.,  Thonart P. (2013).  Evaluation of viability and growth of acetobactersenegalensis under different stress conditions. International Journal of Food Microbiology, 163, 204-213.
 • Shafiei, R., Zarmehrkhorshid, R., Bentaib, A., Babanezhad, M., Leprince, P., Delvigne, F. and Thonart, P. (2014). The role of protein modifications in senescence of freeze-dried acetobactersenegalensis during storage. Microbial Cell Factories, 2, 13-26.
 • Mohammadi, J., Shataee, S. and Babanezhad, M. (2011). Estimation of forest stand volume, tree density and biodiversity using Landsat ETM+ Data, comparison of linear and regression treeanalyses. Procedia Environmental Sciences, 7, 299–304.
 • Shataee, S., Weinaker, H. and Babanezhad, M. (2011). Plot-level Forest Volume Estimation Using Airborne Laser Scanner and TM Data, Comparison of Boosting and Random Forest Tree Regression Algorithms.Procedia Environmental Sciences, 7, 68–73.

 

Subject of recent conferences:

 

 • Matrixcorrelation and cross spectrum of mis-measured multivariate time series,

27 th International Workshop on Statistical Modeling IWSM’27, Prague, Czech Republic, 16-18 July 2012.

· Covariance matrix estimator of the causal effect estimator in a semi-parametric model, Tomar, Portugal, 24-26 July 2011.

· The effect of body mass index and gestational weight gain on the pregnancy outcomes, University of Leuven, Leuven, Belgium, 18-20 November 2010.

· Instrumental variable (IV) estimators for the casual effect of an exposure on binary outcome. Workshop on Missing Information in Survival Data beyond Right Censoring, Ghent University, Ghent, Belgium, 18-20 September 2009.

· Comparison of causal effect estimators under exposure misclassification. Statistics, International conference, Isfahan, Iran, 20-22 August 2008.

 

Recently Projects:

 

 • Investigating of the effect of body mass index on pregnancy outcomes in two northern province of Iran,Dec. 2009-Dec.2010.

·  Estimating of the effect of a treatment on an outcome of interest in different statistical models in different situation through available instruments, Dec. 2011-Agust.2012.

· Estimation of the density dependence and spectral density in time series with polluted                  systematic error data, September 2012-September 2013.

 

 

 • Shafiei R., Delvigne F., Babanezhad, M., Thonart P، Evaluation of viability and growth of acetobactersenegalensis under different stress conditions. International Journal of Food Microbiology, 163, 204-213. ، • Shafiei R., Delvigne F., Babanezhad, M., Thonart P. (2013). Evaluation of viability and growth of acetobactersenegalensis under different stress conditions. International Journal of Food Microbiology, 163, 204-213. ، (6/30/2014) ، 23 ، 1-20
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.