کامل عبدالله نژاد

  32262046 - 017
 

رشته تحصیلی

آمار - گرایش استنباط

دانشکده

دانشکده علوم پایه

گروه آموزشی

آمار

مرتبه علمی

استادیار - پایه ۲۱

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

شیراز - کشور ایران

کامل عبدالله نژاد

فهرست مقالات

 • Kamel Abdollahnezhad, Ali Akbar Jafari, Testing the equality of quantiles for several normal populations, (COMMUNICATIONS IN STATISTICS-SIMULATION AND COMPUTATION - 47), 2017, 1890-1898, USA.
 • Ali Akbar Jafari, Kamel Abdollahnezhad, Testing the Equality Means of Several Log-normal Distributions, (COMMUNICATIONS IN STATISTICS-SIMULATION AND COMPUTATION - 46), 2017, 2311-2320, USA.
 • Ahmad Reza Soltani, Kamel Abdollahnezhad, Limiting Behavior of Random Stieltjes Partial Sum Adjusted Method of Moments Estimators, (COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS - 46), 2016, 9053-9062, USA.
 • A. A. Jafari, Kamel Abdollahnezhad, Inferences on the Means of Two Log-Normal Distributions A Computational Approach Test, (COMMUNICATIONS IN STATISTICS-SIMULATION AND COMPUTATION - 44), 2015, 1659-1672, USA.
 • , Kamel Abdollahnezhad, Farhad Yaghmaei, Ali Akbar Jafari, Comparison of Some Different Methods for Hypothesis Test of Means of Log-Normal Populations., ( - 9), 2015, 1-14, .
 • Kamel Abdollahnezhad, , ( - 5), 2015, 15-26, .
 • Kamel Abdollahnezhad, Farhad Yaghmaei, , TESTING EQUALITY OF THE SCALE PARAMETERS OF PARETO DISTRIBUTIONS TWO COMPUTATIONAL APPROACHES, (Advances and Applications in Statistics - 45), 2015, 45-57, India.
 • Kamel Abdollahnezhad, , Inferences on the Parameters of Power Law Distribution, (ProbStat Forum - 8), 2015, 130-139, India.
 • Farhad Yaghmaei, Kamel Abdollahnezhad, , Manoochehr Babanezhad, Fitting statistical models to the data set of maximum and minimum temperatures of Gorgan., ( - 20), 2013, 65-84, .
 • , Kamel Abdollahnezhad, Testing the log-normal mean Comparison of four test methods, (Journal of Applied Probability and Statistics - 8), 2013, 1-11, Pakistan.
 • , , Kamel Abdollahnezhad, , The Prediction Possibility of Soil Cation Exchange Capacity by Using of Easily Accessible Soil Parameters., ( - 27), 2013, 712-719, .
 • Kamel Abdollahnezhad, Farhad Yaghmaei, Manoochehr Babanezhad, A New Method of Testing Log-normal Mean, (WORLD APPLIED SCIENCES JOURNAL - 20), 2012, 1672-1677, .
 • , Kamel Abdollahnezhad, A NEW COMPUTATIONAL TEST PROCEDURE BASED ON THE ADJUSTED METHOD OF MOMENTS, (Journal of Applied Probability and Statistics - 7), 2012, 1-8, Pakistan.
 • , Kamel Abdollahnezhad, On adjusted method of moments estimators on uniform distribution samples, (Metron - ), 2012, 27-40, Italy.

استنباط آماری- نظریه توزیع ها-

 • آقادوست، صبا; عبداله نژاد، کامل; یغمایی، فرهاد; جعفری، علی اکبر، مقایسه چند روش آزمون فرض میانگین-های جوامع لگ نرمال ، مجله علوم آماری (انجمن آمار ایران) ، (1394/6/15) ، 1 ، 1-14
 • جعفری، علی اکبر; عبداله نژاد، کامل، Inferences on the Means of Two Log-Normal Distributions; A Computational Approach Test ، Communications in Statistics-simulation and Computation ، (11/2/2636) ، ، 1659-1672
 • جعفری، علی اکبر; عبداله نژاد، کامل، Testing the Equality Means of Several Log-Normal Distributions ، Communications in Statistics-simulation and Computation ، (5/11/2638) ، 3 ، 2311-2320
 • عبداله نژاد، کامل; یغمایی، فرهاد; محمودی، سعیده، Testing Equality of the Scale Parameters of Pareto Distributions; Two Computational Approaches ، Advances and Applications in Statistics ، (7/2/2636) ، 1 ، 45-57
 • عبداله نژاد، کامل، مدلهای تصادفی سری زمانی در پيشبيني بارندگي ماهانه ، مجله¬ی آمایش جغرافیایی فضا ، (1394/5/5) ، ، 15-25
 • یغمایی، فرهاد; عبداله نژاد، کامل; هزارجریبی، ابوطالب; بابانژاد، منوچهر، برازش مدل¬های آماری به داده¬های ماکزیمم و مینیمم درجه حرارت گرگان ، مجله پژوهش¬های حفاظت آب و خاک ، (1392/3/16) ، 2 ، 65-84
 • عبداله نژاد، کامل; بابانژاد، منوچهر; جعفری، علی اکبر; ، Inference on Difference of Means of two Log-Normal Distributions; A Generalized Approach ، Journal of Statistical and Econometric Methods ، (10/17/2012) ، 2 ، 125-131
 • هزار جریبی، نصرتی، عبداله نژاد، قربانی، بررسی امکان پیش¬بینی ظرفیت تبادل کاتیونی خاک با استفاده از پارامترهای زود یافت خاک ، نشریه آب و خاک ، (1392/6/25) ، 4 ، 712-719
 • سلطانی، احمد رضه; عبداله نژاد، کامل، Limiting Behavior of Random Stieltjes Partial Sum: \\ Adjusted Method of Moments Estimators ، Communications in Statistics-Theory and Methods ، (10/3/2637) ، ،
 • عبداله نژاد، کامل; جعفری، علی اکبر، Inferences on the Parameters of Power Law Distribution ، ProbStat Forum ، (8/3/2636) ، ، 130-139
 • عبداله نژاد، کامل; جعفری، علی اکبر، Testing the Equality of Quantiles for Several Normal Populations ، Communications in Statistics-simulation and Computation ، (8/16/2638) ، ،
 • عبداله نژاد، کامل; یغمایی، فرهاد، روشهای آماری ، ، (1395/11/12) ، ، 319
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.