کامل عبدالله نژاد

دانشیار دانشکده علوم
گروه آموزشی آمار

دکتری (۱۳۹۰)

آمار ریاضی - استنباط آماری

دانشگاه شیراز - ایران

ارتباط

  32262046 - 017
  Google Scholar
 
رزومه

 • عبداله نژاد، کامل; جعفری، علی اکبر, Testing the Equality of Quantiles for Several Normal Populations , Communications in Statistics-simulation and Computation , (2638) , ,
 • جعفری، علی اکبر; عبداله نژاد، کامل, Testing the Equality Means of Several Log-Normal Distributions , Communications in Statistics-simulation and Computation , (2638) , 46 , 2311-2320
 • سلطانی، احمد رضه; عبداله نژاد، کامل, Limiting Behavior of Random Stieltjes Partial Sum: \\ Adjusted Method of Moments Estimators , Communications in Statistics-Theory and Methods , (2637) , ,
 • جعفری، علی اکبر; عبداله نژاد، کامل, Inferences on the Means of Two Log-Normal Distributions; A Computational Approach Test , Communications in Statistics-simulation and Computation , (2636) , 44 , 1659-1672
 • عبداله نژاد، کامل; جعفری، علی اکبر, Inferences on the Parameters of Power Law Distribution , ProbStat Forum , (2636) , 8 , 130-139
 • عبداله نژاد، کامل; یغمایی، فرهاد; محمودی، سعیده, Testing Equality of the Scale Parameters of Pareto Distributions; Two Computational Approaches , Advances and Applications in Statistics , (2636) , 45 , 45-57
 • آقادوست، صبا; عبداله نژاد، کامل; یغمایی، فرهاد; جعفری، علی اکبر، مقایسه چند روش آزمون فرض میانگین-های جوامع لگ نرمال ، مجله علوم آماری (انجمن آمار ایران) ، (1394) ، 9 ، 1-14
 • عبداله نژاد، کامل، مدلهای تصادفی سری زمانی در پيشبيني بارندگي ماهانه ، مجله¬ی آمایش جغرافیایی فضا ، (1394) ، 17 ، 15-25
 • هزار جریبی، نصرتی، عبداله نژاد، قربانی، بررسی امکان پیش¬بینی ظرفیت تبادل کاتیونی خاک با استفاده از پارامترهای زود یافت خاک ، نشریه آب و خاک ، (1392) ، 27 ، 712-719
 • یغمایی، فرهاد; عبداله نژاد، کامل; هزارجریبی، ابوطالب; بابانژاد، منوچهر، برازش مدل¬های آماری به داده¬های ماکزیمم و مینیمم درجه حرارت گرگان ، مجله پژوهش¬های حفاظت آب و خاک ، (1392) ، 20 ، 65-84
 • عبداله نژاد، کامل; بابانژاد، منوچهر; جعفری، علی اکبر; , Inference on Difference of Means of two Log-Normal Distributions; A Generalized Approach , Journal of Statistical and Econometric Methods , (2012) , 1 , 125-131
 • عبداله نژاد، کامل; یغمایی، فرهاد، روشهای آماری ، ، (1395/11/12) ، ، 319
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.

تعداد بازدید: 1073