سیدجلال عبدالمنافی رکنی

رشته تحصیلی

آموزش زبان انگلیسی

دانشکده

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی

زبان و ادبیات انگلیسی

مرتبه علمی

استادیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه میسور - کشور هندوستان

سیدجلال عبدالمنافی رکنی

فهرست مقالات