علی درخشان حصاری

رشته تحصیلی

آموزش زبان انگلیسی

دانشکده

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی

زبان و ادبیات انگلیسی

مرتبه علمی

استادیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه علامه طباطبایی - کشور ایران

علی درخشان حصاری

فهرست مقالات