فاطمه اسلامی

رشته تحصیلی

تربیت بدنی

دانشکده

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی

تربیت بدنی

مرتبه علمی

مربی

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه مازندران - کشور ایران

زمینه ها و علایق پژوهشی

فیزیولوژی ورزشی و ورزش بانوان

فاطمه اسلامی

فهرست مقالات