فاطمه اسلامی

استادیار دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
گروه آموزشی تربیت بدنی

دکتری (۱۴۰۱)

فیزیولوژی ورزشی - بیوشیمی و متابولیسم ورزشی

دانشگاه بیرجند - ایران

کارشناسی ارشد ناپیوسته (۱۳۸۳)

تربیت بدنی و علوم ورزشی - تربیت بدنی و علوم ورزشی

دانشگاه مازندران - ایران

کارشناسی پیوسته (۱۳۸۱)

تربیت بدنی و علوم ورزشی - تربیت بدنی و علوم ورزشی

دانشگاه فردوسی مشهد - ایران

ارتباط

  32254163 - 017
  f.eslami@gu.ac.ir
  ResearchGate
  Google Scholar
  ORCID
  Scopus
 
رزومه

   CV
 • Fatemeh Islami , Marziyeh Saghebjoo، Effectiveness of home-based exercise training on cardiovascular patients: a systematic review ، Sport Physiology ، (1401) ، 14 ، 17-50
 • Fatemeh Islami , Marziyeh Saghebjoo , Toba Kazemi ، Effect of Gym and Home-based Combined Training on Indicators of Central Obesity and Quality of Life in Men with Primary Hypertension ، J Health Res Commun ، (1401) ، 8 ، 60-76
 • Dariusz Boguszewski , Andrzej Ochal , Fatemeh Islami , Agnieszka Dąbrowska-Perzyna , Agnieszka Kurek-Paszczuk , Jakub Grzegorz Adamczyk , Assessment of health-related behaviours in women practising judo and ju-jitsu , Polish Journal of Sports Medicine , (2022) , 38 , 145-151
 • Zaker, Bahare Sadat Khorsand, Marziyeh Saghebjoo, and Fatemeh Islami, Effectiveness of high-intensity interval training and high-protein diet on TNF-α protein level in colon tissue of obese male rats: The importance of diet modifying , Obesity Medicine , (2022) , 31 , 100403
 • Islami, Fatemeh, Marziyeh Saghebjoo, Toba Kazemi, and Mehdi Hedayati , Gym and home-based combined training in men with primary hypertension: are they equally effective on functional fitness profile, body composition components, and biochemical parameters of hypertension?." , Clinical and Experimental Hypertension , (2021) , 43 , 758-771
 • Ghanbari-Niaki, Abbass, Fatemeh Islami, Ramezanali Arabameri, and Aliakbar Sharifiyan, Effect of 6 Weeks of Preparation Training on Lipid Profile of High School Male Volleyball Players , Medical Laboratory Journal , (2017) , 11 , 7-10
 • Islami, Fatemeh, Bagheri, Fatemeh, and Mohammadi, Fatemeh, Surveying the knowledge of pregnant women towards sport activities during pregnancy using data mining algorithms , Turkish Journal of Sport and Exercise , (2016) , 18 , 8-16
 • Islami, Fatemeh, Abbas Ghanbar Niaki, Aliakbar Sharifiyan, and Ramezanali Arabameri, Hormonal and biochemical profile in elite sportsmen during the preparation season , Turkish Journal of Kinesiology , (2016) , 2 , 18-22
 • Islami, Fatemeh, The Effects of Aerobic Training on Serum Level of Liver Enzymes and Metabolic Syndrome Risk Factors in Young Inactive Women , Medical Laboratory Journal , (2015) , 9 , 45-52
 • Fatemeh Islami, Morteza Sangdavini, Maryam Zoghi, Zynolabedin Fallah, Attitudes toward Physical Activities in Faculty Members and Employees of State University , Journal of Basic and Applied Scientific Research , (2013) , 3 , 693-697
 • Islami, Fatemeh, Zynolabedin Fallah, Soolmaz Mahdavi, Amin Farzaneh Hesari, and Hamid Janani, Effect of quadriceps and ankle plantar flexor muscle fatigue on balance of elderly women , HealthMED , (2012) , 6 , 875-878
 • Zynalabedin, Fallah, Janani Hamid, Askari Asra, Barzanoni Maryam, Islami Fatemeh, and Gorzin Naser, A survey on change management ability among Iranian super leagues coaches , African Journal of Business Management , (2012) , 6 , 9901-9905
 • Islami, Fatemeh, and Zynalabedin Fallah, The Effect of a Progressive Run Training Program on Lipid and Lipoprotein Profiles in High School Girls , Australian Journal of Basic and Applied Sciences , (2012) , 6 , 142-147
 • Islami, F., Saghebjoo, M, A New Approach on How to Provide exercise prescription for Hypertensive Patients: A review study , Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych "Zagadnienia kultury fizycznej, fizjoterapii i zdrowia w badaniach młodych naukowców , (2022/1) , AWF Warszawa, 27 maja 2022 r.” Poland ,
 • Fatemeh Islami, The Effect of Aerobic Interval Training on Serum Lipid and Lipoprotein Profiles in Overweight Girls , International Congress on physical Education and Sport Science , (2016/9) , ,
 • فاطمه اسلامی، بررسی دانش و منابع اطلاعاتی مادران نسبت به ورزش های پس از زایمان ، اولین همایش ملی تحولات علوم ورزشی در حوزه سلامت، پیشگیری و قهرمانی، قزوین ، (1395/اردیبهشت) ، ،
 • Fatemeh Islami, Women’s Knowledge and beliefs about physical exercise in pregnancy and some related factors , the International Conference on New Research in Sport Sciecnc , (2016/3) , ,
 • Fatemeh Islami, The Effect of Aerobic Interval Training on Serum Lipid and Lipoprotein Profiles in Overweight Girls , 9th. International Congress on physical Education and Sport Science , (2016/3) , ,
 • فاطمه اسلامی، توصیف آگاهی ورزشی زنان باردار ورزشکار و غیرورزشکار ، همایش ملی علوم ورزشی نوین، ورزش حرفه ایی و ارتقا تندرستی. دانشگاه گنبد کاووس ، (1394/بهمن) ، ،
 • فاطمه اسلامی، تأثیر تمرین استقامتی بر غلظت کورتیزول و سولفات دی هیدرواپی آندرسترون سرمی دختران غیرفعال ، همایش ملی علوم ورزشی نوین، ورزش حرفه ایی و ارتقا تندرستی. دانشگاه گنبد کاووس ، (1394/بهمن) ، ،
 • فاطمه اسلامی، بررسی اثر برنامه تمرین هوازی منتخب بر فاکتورهای خطر بیماری قلبی- عروقی در دختران جوان غیرورزشکار ، کنفرانس بین¬المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم ورزشی. تهران ، (1394/دی) ، ،
 • فاطمه اسلامی، تأثیر یک دوره تمرین اینتروال استقامتی بر سطح متابولیسم استراحت (RMR) و برخی از عوامل مرتبط با آن در دختران دچار اضافه وزن ، سومین کنگره بین المللی علوم ورزشی و سلامت. تهران، ، (1394/دی) ، ،
 • فاطمه اسلامی، تأثیر یک دوره برنامه تمريني دوي پيش¬رونده بر سطح متابولیسم استراحت (RMR) در دانش¬آموزان دختر دبیرستانی غیرورزشکار ، سومین کنگره بین المللی علوم ورزشی و سلامت. تهران، ، (1394/دی) ، ،
 • فاطمه اسلامی، علل عدم مشارکت ورزشی زنان در سه ماهه دوم پس از زایمان و عوامل مرتبط با آن ، اولین همایش ملی ورزش برای همه، تهران ، (1394/آذر) ، ،
 • فاطمه اسلامی، رسانه های جمعی و توسعه ورزش های پس از زایمان ، اولین همایش ملی ورزش برای همه، تهران ، (1394/آذر) ، ،
 • Fatemeh Islami, Assessing Demographic Characteristics and Main Reasons for not Participating in Sport Activities Within Pregnant Women Referring to Health Centers in Gorgan , Annals of Applied Sport Science Spring 2015, Volume 3 - Number 9 , (2015/5) , ,
 • فاطمه اسلامی، تاثیر تمرین تناوبی هوازی بر شاخص های جدید و سنتی پیشگویی کننده بیماری های قلبی و عروقی در زنان غیرورزشکار ، سومین همایش ملی دستاوردهای جدید در تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه ازاد اسلامي واحد گرگان ، (1393/بهمن) ، ،
 • فاطمه اسلامی، مریم ذوقی، بررسی و مقایسه پیشینه و علایق ورزشی دانشجویان جدیدالورود دانشگاه گلستان در سال 1393 ، سومین همایش ملی دستاوردهای جدید در تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرگان ، (1393/بهمن) ، ،
 • Fatemeh Islami, The Mass Media and Development Exercise During Pregnancy , The Third Scientific and Sport Seminar on Woman, Sport, Media, Tehran , (2014/12) , ,
 • فاطمه اسلامي، فاطمه رياحي، حجاب از نگاه قران ، اولین همایش ملی فرهنگ عفاف و حجاب، دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرگز ، (1393/آبان) ، ،
 • Fatemeh Islami، Women's Knowledge and Information Sources about Physical Exercise in Pregnancy ، The 3rd Iranian International Conference on Women,s Health, medical university of Shiraz ، (1393/اردیبهشت) ، ،
 • فاطمه اسلامی، مقایسه پروتکل تمرینی قبل از بارداری تا سه ماهه سوم بارداری؛ مورد مطالعه زنان باردار شهری و روستایی ، سومین همایش ملی ورزش برای همه، دانشگاه آزاد اسلامي واحد زنجان ، (1393/اردیبهشت) ، ،
 • فاطمه اسلامی، بررسی آگاهی نسبت به فعالیتهای ورزشی در دوران بارداری: مورد مطالعه؛ زنان با سن بارداری 40-32هفته ، همایش ملی دستاوردهای نوین علمی در تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه ازاد اسلامي واحد سما قائمشهر ، (1392/اسفند) ، ،
 • فاطمه اسلامی، بررسی عملکرد زنان باردار نسبت به ورزش در دوران بارداری ، همایش ملی دستاوردهای نوین علمی در تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه ازاد اسلامي واحد سما قائمشهر ، (1392/اسفند) ، ،
 • فاطمه اسلامی، بررسی زیر مؤلفه های مؤثر اقتصادی در نگرش و گرایش دانشگاهیان به فعالیت های ورزشی ، کنگره ملی تخصصی علوم ورزشی نیاز نسل فردا، دانشگاه تهران ، (1392/آذر) ، ،
 • فاطمه اسلامی، رابطه بین هوش هیجانی و سبک رهبری مربیان تیم های ورزشی ، دومین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی، دانشگاه ازاد اسلامي واحد گرگان ، (1392/آذر) ، ،
 • فاطمه اسلامی، توصیف نگرش و نوع گذران اوقات فراغت اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه های دولتی منطقه چهار کشور با تأکید بر فعالیت های حرکتی و ورزشی ، دومین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی، دانشگاه ازاد اسلامي واحد گرگان ، (1392/آذر) ، ،
 • Fatemeh Islami, Morteza Sangdevini, Maryam Zoghi, Attitudes and Tendency toward Physical Activity in the Faculty Members and Employees with the State Universities in the Fourth Regional District of Iran , International Shomal Sports Science Conference, Shomal university, Amol , (2012/12) , ,
 • Morteza Okhovat, Fatemeh Eslami, Ali Mokhtari , Developing a Partial Least Square Model for Predicting of Exercise Effects on the Lipid and Lipoprotein Concentrations in the Blood , International Shomal Sports Science Conference, Shomal university, Amol , (2012/12) , ,
 • مرتضی اخوت، فاطمه اسلامی، علی مختاری، ارائه راهکاری نوین جهت ارائه برنامه تمرین ورزشی مناسب بر اساس میزان لیپیدها در خون افراد ، همایش بین المللی علوم ورزشی دانشگاه شمال ، (1391/آذر) ، ،
 • فاطمه اسلامی، جایگاه دانشگاهیان در ورزش ایران ، کرسی آزاد اندیشی جایگاه دانشگاهیان در ورزش ایران، دانشگاه پيام نور البرز، طالقان ، (1391/تیر) ، ،
 • فاطمه اسلامی، عباس قنبری نیاکی محمد رضا بلخی، تاثیر تمرین با شدت های پیوسته بر توان هوازی بیشینه و ضربان قلب استراحت دختران نوجوان کم تحرک ، همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی، دانشگاه ازاد اسلامي واحد گرگان ، (1390/آذر) ، ،
 • زین العابدین فلاح، حمید جناحی، اسرا عسکری، فاطمه اسلامی، غلامرضا گل بینی، بررسی تطبیقی سبک رهبری (تحول آفرین و تعامل گرا) در منتخبی از مربیان لیگ های برتر ایران ، همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و و تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرگان ، (1390/آذر) ، ،
 • فاطمه اسلامی، زین العابدین فلاح، عباس قنبری نیاکی، محمد رضا بلخی ، تعیین ارتباط توان هوازی بیشینه با برخی عوامل خطرزای بیماری قلبی کرونری در دانش آموزان دختر17-14سال ، همایش(ملی) علمی تربیت بدون کلام با تاکید بر درس تربیت بدنی، اداره کل اموزش و پرورش استان خراسان رضوي، مشهد مقدس ، (1390/مهر) ، ،
 • Zynalabedin Fallah, Hamid Janani, Asra Askari, Fatemeh Islami, Comparison of the Attitude Toward the Change Management Dimensions in the Physical Education Departments of Islamic Azad Universities of Iran , International Conference On Integration Of Sport Industry"creative and Innovative Approaches , (2011/7) , ,
 • زین العابدین فلاح، طاهر بهلکه، مریم برزنونی، فاطمه اسلامی، سکینه سادات جمالی، مقایسه تمایلات حرکتی کودکان از دیدگاه مدیران، مربیان و کودکان مراکز خصوصی پیش دبستانی شهر گرگان ، هفتمین همایش بین المللی تربیت بدنی، تهران ، (1388/اسفند) ، ،
 • زین العابدین فلاح، طاهر بهلکه ،مریم برزنونی، فاطمه اسلامی ،سکینه سادات جمالی، بررسی عوامل مرتبط بر بازی و تمایلات حرکتی کودکان در مراکز خصوصی پیش دبستانی شهر گرگان ، اولین همایش منطقه ای تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامي واحد آزادشهر ، (1387/اسفند) ، ،
 • فاطمه اسلامی، عباس قنبری نیاکی، محمدرضا بلخی، تأثیر یک برنامه منتخب هوازی بر نیمرخ هورمونهای, FSH LH و پرولاکتین سرم در دختران دبیرستانی ، سومین همایش علمی دانشجویی تربیت بدنی و علوم ورزشی، مشهد مقدس ، دانشگاه فردوسي مشهد ، (1384/آبان) ، ،
 • فاطمه اسلامی، عباس قنبری نیاکی، محمد رضا بلخی، بررسی تأثیر برنامه تمرینی دوی پیشرونده بر نیمرخ لیپید و لیپوپروتئین در دختران دبیرستانی ، سومین همایش علمی دانشجویی تربیت بدنی و علوم ورزشی، مشهد مقدس ، دانشگاه فردوسي مشهد ، (1384/آبان) ، ،
 • اسلامی، فاطمه، کلیات تربیت بدنی عمومی ، ، (1393/7/1) ، ، 235 صفحه
 • کسب مقام دوم در رويداد کار، مهارت نوآوري دانشجويان دختر دانشگاههاي استان گلستان (طرح کمند 3) ، دانشگاه گلستان ، (1401) ، ایران
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.

تعداد بازدید: 1253