رحمت عرب

استادیار دانشکده فنی و مهندسی گرگان
گروه آموزشی مهندسی صنایع

دکتری (۱۳۹۷)

مهندسی صنایع

دانشگاه تهران - ایران

کارشناسی ارشد ناپیوسته (۱۳۸۸)

مهندسی صنایع - صنایع

دانشگاه تهران - ایران

کارشناسی پیوسته (۱۳۸۵)

مهندسی صنایع

دانشگاه صنعتی شریف - ایران

ارتباط

رزومه

   CV
 • R. Arab; S.F. Ghaderi; R. Tavakkoli-Moghaddam, Two Efficient Meta-Heuristic Algorithms for the Robust Inventory Routing Problem with Backhaul , Technical Gazette , (2020) , 27 , 793-802
 • R. Arab; S.F. Ghaderi; R. Tavakkoli-Moghaddam, Solving a new multi-objective inventory routing problem by an imperialist competitive algorithm , International Journal of Transportation Engineering , (2020) , 8 , 1-28
 • R. Arab; S.F. Ghaderi; R. Tavakkoli-Moghaddam, Solving the new Inventory Routing Problem through Benders Decomposition and Genetic algorithm , International Journal of Swarm Intelligence Research , (2019) , 10 , 34-45
 • R. Arab; S.F. Ghaderi; R. Tavakkoli-Moghaddam, Bi-objective inventory routing problem with backhauls under transportation risks: two meta-heuristics , Transportation Letters , (2018) , 12 , 113-129
 • R. Arab; S.F. Ghaderi; R. Tavakkoli-Moghaddam, Solving a New Multi-objective Inventory-Routing Problem by a Non-dominated Sorting Genetic Algorithm , International Journal of Engineering , (2018) , 31 , 588-596
 • فرقانی، محسن; عرب، رحمت; جعفری، عزیزالله; توکلی مقدم، رضا.، مدل سازی ریاضی برای مسأله مسیریابی وسایل نقلیه با حمل برگشتی و حل آن با الگوریتم بهينه سازی کلونی مورچه چندگانه ، مجله علمی-پژوهشی تولید و عملیات ، (1392) ، 7 ، 215-234
 • عرب، رحمت; توکلی مقدم، رضا; فرقانی، محسن، حل يک مدل رياضي جديد برای زمانبندی در شبکه هاي توزيع با بهينه سازی ذرات انبوه چند هدفه ، مجله علمی-پژوهشی تولید و عملیات ، (1391) ، 4 ، 1-18
 • A. Azadeh; R. Arab; S. Behfard, An adaptive intelligent algorithm for forecasting long term gasoline demand estimation: The cases of USA, Canada, Japan, Kuwait and Iran , Expert Systems with Applications , (2010) , 37 , 7427-7437
 • فرخی منش، ولی الله; عرب، رحمت.، بررسی رابطه بین مکانیزمهای کنترل بر عملکرد شرکت با توجه به نقش میانجی مدیریت ریسک ، کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت ، (1400/اردیبهشت) ، ، 45-54
 • عرب، رحمت; قادری، سیدفرید; توکلی مقدم، رضا، الگوريتم جديدي براي حل مسأله مسيريابي-موجودي با حمل بازگشتي ، کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم ها ، (1398/شهریور) ، ، 100-108
 • بهمنش، ایمان; عرب، رحمت; شیخ علی شاهی، محمد; انصاری نژاد، ایوب; کاظمی، محمود، آمار مهندسی ، ، (1391/7/1) ، ، 1-637
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.

تعداد بازدید: 1022