سیدعباس حسینی جو

  35731624 - 017
   CV
 

رشته تحصیلی

مهندسی صنایع - گرایش مهندسی صنایع

دانشکده

دانشکده فنی و مهندسی گرگان

گروه آموزشی

صنایع

مرتبه علمی

استادیار - پایه ۲

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

صنعتی امیر کبیر - کشور ایران

زمینه ها و علایق پژوهشی

کاربرد نگرش و متدولوژیهای سیستمی در طراحی و توسعه پایدار سیستمها و محصولات صنعتی

سیدعباس حسینی جو

فهرست مقالات

  • Reza Mirarab razi, Seyed Abbas Hosseinijou, Factors affecting the change scores of professors in higher education, ( - 18), 2016, 103-114, .
  • Taher Ahmadi, Karimi Hadi, Hamid Davoudpour, Seyed Abbas Hosseinijou, A Robust Decision Making Approach for p-Hub Median Location Problems Based on Two-stage Stochastic Programming and Mean-Variance Theory A Real Case Study, (INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY - 77), 2015, 1943-1953, ENGLAND.
  • Hamid Davoudpour, Ebrahim Mortaz, Seyed Abbas Hosseinijou, A new probabilistic coverage model for ambulances deployment with hypercube queuing approach, (INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY - 5), 2014, 1157-1168, ENGLAND.
  • Seyed Abbas Hosseinijou, Saeid Mansour, Mohsen Akbarpour Shirazi, Social life cycle assessment for material selection a case study of building materials, (INTERNATIONAL JOURNAL OF LIFE CYCLE ASSESSMENT - 19), 2014, 620-645, .
  • Mohammad Hosein Fazel Zarandi, Saeid Mansour, Seyed Abbas Hosseinijou, Milad Avazbeigi, A Material Selection Methodology and Expert System for Sustainable Product Design, (INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY - 9), 2011, 885-903, ENGLAND.
  • Seyed Abbas Hosseinijou, Mahdi Bashiri, Stochastic Models for Transfer Point Location Problem, (INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY - 58), 2012, 211-225, ENGLAND.
  •   نگرش سیستمی در طراحي و توسعه پايدار سيستمهاي صنعتي
  •  ارزيابي چرخه عمر سیستمهای صنعتی، مواد و محصولات
  • رویکرد سیستمی در انتخاب مواد
  • آنالیز جریان مواد

 

 

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.