سیدعباس حسینی جو

استادیار دانشکده فنی و مهندسی گرگان
گروه آموزشی مهندسی صنایع

دکتری (۱۳۹۲)

مهندسی صنایع - مهندسی صنایع

دانشگاه صنعتی امیر کبیر - ایران

کارشناسی ارشد ناپیوسته (۱۳۸۷)

مهندسی صنایع - مهندسی صنایع

دانشگاه شاهد - ایران

کارشناسی پیوسته (۱۳۸۴)

مهندسی صنایع - تولید صنعتی

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - ایران

ارتباط

  09113802590 -
  sa.hosseinijou@gu.ac.ir
 
رزومه

   CV
 • Oladazimi A., Mansour S., Hosseinijou S.A, Majdfaghihi M.H، Sustainability Identification of Steel and Concrete Construction Frames with Respect to Triple Bottom Line ، Buildings ، (1400) ، 11 ، 1-21
 • Hosseinijou S.A, , Mansour S, Dynamic Material Flow Analysis of Cement in Iran: New Insights for Sustainability of Civil Infrastructures , Civil Engineering Infrastructures Journal , (2021) , ,
 • Oladazimi A., Mansour S., Hosseinijou S.A, Comparative Life Cycle Assessment of Steel and Concrete Construction Frames: A Case Study of Two Residential Buildings in Iran , Buildings , (2020) , 10 , 1-21
 • میرعرب رضی،رضا; حسینی جو، سید عباس، عوامل موثر بر نمره گذاري پاياني ارزشيابي هاي آموزشي در آموزش عالي ، فصلنامه آموزش مهندسی ایران ، (1395) ، 18 ، 103-114
 • Ahmadi H., Karimi H., Davoudpour H., Hosseinijou S.A, A Robust Decision Making Approach for p-Hub Median Location Problems Based on Two-stage Stochastic Programming and Mean-Variance Theory A Real Case Study , The International Journal of Advanced Manufacturing Technology , (2015) , 77 , 1943-1953
 • Davoudpour H., Mortaz E., Hosseinijou S.A, A new probabilistic coverage model for ambulances deployment with hypercube queuing approach , The International Journal of Advanced Manufacturing Technology , (2014) , 5 , 1157-1168
 • Hosseinijou S.A, , Mansour S., Akbarpour Shirazi M, Social life cycle assessment for material selection: a case study of building materials , The International Journal of Life Cycle Assessment , (2014) , 19 , 620-645
 • رمضانیان، محمدرحیم; رحمانی، زهرا; حسینی جو، سید عباس; مباشر امینی، رمضانعلی، برخورد با پيچيدگي زنجيره تأمين با استفاده از رويكرد فرآيند تفكر تئوري محدوديتها (مطالعه موردي يك شركت توليد كننده كاغذ) ، فصلنامه پژوهشهاي مديريت در ايران ، (1392) ، 17 ، 125-143
 • Hosseinijou S.A, , Bashiri M., Stochastic Models for Transfer Point Location Problem , The International Journal of Advanced Manufacturing Technology , (2012) , 58 , 211-225
 • Hosseinijou S.A, Fazel Zarandi M.H, Mansour S., Avazbeigi M, A Material Selection Methodology and Expert System for Sustainable Product Design , The International Journal of Advanced Manufacturing Technology , (2011) , 9 , 885-903
 • حسینی جو، سید عباس، بکارگیری خلاقیت در مدلسازی ریاضی در تحقیق در عملیات: رویکردها و ابزارها ، سومین کنفرانس بين المللي انجمن ايراني تحقيق در عمليات ، (1389/اردیبهشت) ، 3 ،
 • حسینی جو، سید عباس; بشیری، مهدی، مساله مكانيابي مينيماكس احتمالي نقطه انتقال ، اولين کنفرانس بين المللي انجمن ايراني تحقيق در عمليات ، (1386/مهر) ، 1 ، 1-10
 • الیاهو موشه گلدرت، رابرت فاکس (نویسندگان ) سید عباس حسینی جو، محمد مهاجر تبریزی (مترجمین)، مسابقه: طراحی و پیاده سازی فرآیند بهبود مستمر در کارخانجات به کمک سیستم لجستیکی تولید همگام، انتشارات دانشگاه گلستان ، ، (1400/12/1) ، ، 1-200
 • بشیری، مهدی; حسینی جو، سید عباس; حسینی نژاد، سید جواد، طراحي سيستمهاي صنعتي: مكانيابي و استقرار تسهيلات، انتشارات دانشگاه شاهد ، ، (1393/7/1) ، ، 1-895
 • Hosseinijou, S.A., Kia F. , Kalantari H, Trees, a book chapter in “Graph Theory for Operations Research and Management: Applications in Industrial Engineering, IGI Global Publication , , (1/1/2013) , ,
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.

تعداد بازدید: 745