عبدالمطلب رستگار

   CV
 

رشته تحصیلی

مهندسی عمران - سیستم اطلاعات مکانی - گرایش سیستم اطلاعات مکانی GIS

دانشکده

دانشکده فنی و مهندسی علی آباد

گروه آموزشی

نقشه برداری

مرتبه علمی

مربی - پایه ۵

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - کشور ایران

زمینه ها و علایق پژوهشی

۱- تحلیل های مکانی در حوزه ی طراحی های صنایع آب و برق و شهرسازی ۲- مدلسازی های پدیده های مکانی و الگوریتم های بهینه سازی ۳- پدافند غیر عامل در حوزه مکانی ۴- SDI

عبدالمطلب رستگار

فهرست مقالات