عبدالمطلب رستگار

   CV
 

رشته تحصیلی

مهندسی عمران - سیستم اطلاعات مکانی - گرایش سیستم اطلاعات مکانی GIS

دانشکده

دانشکده فنی و مهندسی علی آباد

گروه آموزشی

نقشه برداری

مرتبه علمی

مربی - پایه ۵

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - کشور ایران

زمینه ها و علایق پژوهشی

۱- تحلیل های مکانی در حوزه ی طراحی های صنایع آب و برق و شهرسازی ۲- مدلسازی های پدیده های مکانی و الگوریتم های بهینه سازی ۳- پدافند غیر عامل در حوزه مکانی ۴- SDI

عبدالمطلب رستگار

فهرست مقالات

  • Abdolmotalleb Rastegar, USING GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM FOR WASTE LANDFILL SITE SELECTION MANAGEMENT BY AHP AND TOPSIS, (INDIAN JOURNAL OF FUNDAMENTAL AND APPLIED LIFE SCIENCES - 5), 2015, 709-716, .
  • Abdolmotalleb Rastegar, RISK EVALUATION OF CRISIS MANAGEMENT FACTORS BY GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM, (INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGY PHARMACY AND ALLIED SCIENCES - 5), 2016, 164-176, .
  • Abdolmotalleb Rastegar, , , , , , ( - 6), 2015, 55-69, .