قاسم بهلکه

استادیار دانشکده فنی و مهندسی علی آباد
گروه آموزشی مهندسی شیمی
ارتباط

رزومه

  • Bahar Nikpour, Bahram Ramezanzadeh, Ghasem Bahlakeh, Mohammad Mahdavian، Synthesis of graphene oxide nanosheets functionalized by green corrosion inhibitive compounds to fabricate a protective system ، Corrosion Science ، (1396) ، ، 259–240
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.

تعداد بازدید: 969