کیازند فصیحی

رشته تحصیلی

برق - گرایش الکترونیک

دانشکده

دانشکده فنی و مهندسی گرگان

گروه آموزشی

برق

مرتبه علمی

استادیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه علم و صنعت - کشور ایران

زمینه ها و علایق پژوهشی

اپتوالکترونیک - فوتونیک - طراحی مدارهای مجتمع نو ری

کیازند فصیحی