معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

فرم های کارشناسی ارشد

شماره

موضوع

دریافت فایل

 

 

پيشنهاديه پايان نامه كارشناسی ارشد

   
 

 تصويب پيشنهاديه پايان نامه

   
  گزارش پیشرفت کار    
  آمادگی دفاع از پایان نامه    
  داوری پايان نامه    
  درخواست برگزاری جلسه دفاع    
  درخواست تمديد سنوات    
  ارزشيابی پايان نامه    
  صورتجلسه دفاع از پايان نامه دوره كارشناسی ارشد    
  مجوز تكثير و صحافی پايان نامه    
  تحويل نسخه های چاپ شده پايان نامه    
  ارزیابی کیفی دفاع    

تعداد بازدید: 1902