معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

فرم های دکتری

شماره

موضوع

دریافت فایل

 

 

پيشنهاديه رساله دكتری

   
 

فرم پذيرش شرايط تحصيل در دوره های تحصیلات تكميلی

   
  فرم دعوت برای شركت در جلسات    
  آمادگی ارزيابی جامع    
   صورتجلسه ارزيابی جامع    
   آمادگی دفاع از پيشنهاديه رساله    
   داوری پيشنهادی رساله    
   برگزاری پيشنهاديه رساله    
  صورتجلسه دفاع از پيشنهاديه رساله    
  تصویب پيشنهاديه رساله    
   گزارش پيشرفت رساله    
  فرصت كوتاه مدت تحقيقاتی    
  درخواست تمديد سنوات    
  درخواست داوری رساله دكتری    
   برگزاری جلسه دفاع از رساله دکتری    
  داوری رساله دكتری    
  برگزاري جلسه دفاع از رساله دکتری    
  ارزشيابی رساله دكتری    
  صورتجلسه دفاع از رساله دكتری    
  اصلاحات رساله    
  ارزیابی کیفی جلسه دفاع    
   تایید انجام صلاحات رساله    
   تحويل نسخه هاي چاپ شده رساله    
  مجوز تكثير و صحافی رساله    
  تعهد نامه مالكيت نتايج و حق نشر    
  فرم اطلاعات داوطلبین مصاحبه دکتری    

تعداد بازدید: 6001