معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

لیست ارتقاء اعضای هیات علمی سال ۱۳۹۳

تاریخ جلسه

استادیار به دانشیار

دانشیار به استاد

تصویر

۱۳۹۳/۰۸/۲۸ حجت الله صفری -
۱۳۹۳/۰۹/۰۵ منوچهر بابانژاد -
۱۳۹۳/۰۹/۱۰ مهناز اقدسی -
۱۳۹۳/۰۹/۲۴ - احمد عبدل زاده
       
       

 


تعداد بازدید: 1435