معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

لیست ارتقاء اعضای هیات علمی سال ۱۳۹۸

تاریخ جلسه

استادیار به دانشیار

دانشیار به استاد

تصویر

۱۳۹۸/۰۷/۱۷ نرگس صمدانی لنگرودی -
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ فاضله خواجه نبی -
عزیز رحیمی -
       
     
       
     
       
       
       
       
       
       
       

 


تعداد بازدید: 2212