معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

بخشنامه

آخرین بخشنامه های مربوط به هیئت های ممیزه و هیئت های امنا

برخورداری از پایه های تشویقی در خصوص تاسیس و راه اندازی آزمایشگاه های تحقیقاتی مرجع   ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
اعطای پایه های استحقاقی اعضای هیئت علمی مشمول بند (پ) ماده ۹۰   ۱۴۰۲/۱۱/۰۷
پیرو بخشنامه شماره ۱۵/۱۰۸۶۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ در خصوص رفع ابهام دستورالعمل اعطای پایه تشویقی    ۱۴۰۲/۱۰/۰۴
دستورالعمل نحوه انتخاب اعضای هیئت علمی نمونه کشوری   ۱۴۰۲/۰۹/۰۱
اصلاحیه بند ۱۷ بخشنامه رفع ابهام دستورالعمل اعطای پایه تشویقی    ۱۴۰۲/۰۸/۱۳
بخشنامه شماره ۱۵/۱۰۸۶۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ در خصوص رفع ابهام دستورالعمل اعطای پایه تشویقی         ۱۴۰۲/۰۵/۱۸
بازنگری ماده ۵۳ آیین نامه استخدامی و تدوین دستور العمل نحوه اعطای پایه تشویقی    ۱۴۰۱/۱۲/۱۳
دستورالعمل نحوه اعطای پایه تشویقی به اعضای هیئت علمی (پیوست ماده 53 آیین نامه استخدامی)   ۱۴۰۱/۰۸/۱۸
موضوع بند ۳۸ ماده ۱۰ دستورالعمل اعطای پایه تشویقی   ۱۴۰۱/۰۸/۰۲
اصلاحیه بند ۸ ماده ۷ شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقا مرتبه (ارتقا مرتبه از مربی به استادیار)   ۱۴۰۱/۰۳/۱۸
پایه های اعضای هیئت علمی ایثارگر مشمول بند ز ماده قانون پنجم    ۱۴۰۱/۰۳/۰۶
دستورالعمل طرز تشکیل هیئت ممیزه موسسه و وظایف و اختیارات آن   ۱۴۰۱/۰۱/۰۵
دستورالعمل نحوه انتخاب اعضای هیئت علمی نمونه کشوری   ۱۴۰۰/۱۱/۱۳
نحوه رتبه بندی نشریات علمی و چگونگی دسترسی به نتایج رتبه بندی ها   ۱۴۰۰/۰۸/۲۶
نحوه اعطای ماموریت آموزشی به مربیان   ۱۴۰۰/۰۷/۱۸
بخشنامه در خصوص ابهامات دانشگاه ها در خصوص همسان سازی و خدمت اعضای هیئت علمی تمام وقت ویژه   ۱۴۰۰/۰۵/۱۳
بند "ب" مصوبه نوزدهم صورتجلسه دومین نشست از دوره چهارم هیئت امنای دانشگاه های منطقه گلستان   ۱۴۰۰/۰۴/۱۱
اعطای پایه استحقاقی سالیانه به اعضای هیئت علمی رسمی آزمایشی که به پیمانی تبدیل شدند   ۱۴۰۰/۰۴/۰۶
صورتجلسه نشست فوق العاده (هم زمان) هیئت امنای دانشگاه های منطقه گلستان (تمام وقت ویژه)   ۱۴۰۰/۰۳/۱۹
دستورالعمل نحوه انتخاب اعضای هیئت علمی نمونه کشوری    ۱۴۰۰/۰۳/۰۴
     

تعداد بازدید: 677