معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

لیست ارتقاء اعضای هیات علمی سال ۱۳۹۹

تاریخ ارتقاء

استادیار به دانشیار

دانشیار به استاد

تصویر

۱۳۹۹/۷/۶ قاسم بهلکه  
۱۳۹۹/۸/۱۰ کامل عبداله نژاد  
۱۳۹۹/۱۰/۷ علیرضا طبرسا  
       
       

 


تعداد بازدید: 936